Công Ty Thép Tây Đô

theptaydo.com

Field of operations:

Description

Cong ty Thep Tay Do duoc thanh lap nam 1997, chuyen san xuat va kinh doanh thep xay dung, mua ban phe lieu...Nhan su cong ty hien nay la 250 nhan vien. Hien tai Cong ty dang mo rong hoat dong kinh doanh xuat nhap khau tai thi truong Campuchia...

JOBS ACTIVED ( jobs)

in Công Ty Thép Tây Đô