Find top talent? Employer Site

Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Việt Nam)

www.wongeak.com

Field of operations: Foreign

Description

Là công ty nước ngoài với 100% vốn của Thailand. Chuyên sản xuất nhãn mác.

Vui lòng xem thêm chi tiết tại www.wongeak.com

JOBS ACTIVED (0 jobs)

in Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Việt Nam)