1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

https://www.samtec.com

Samtec là nhà cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp kết nối điện tử. Được thành lập vào năm 1976, chúng tôi là một nhà sản xuất toàn cầu trị giá 625 triệu đô la của chuổi kết nối điện tử nội... Detail

Receive job alert by this company

IMPORT - EXPORT executive (SAMTEC VN's American producer of connector)

Job code: 2017May04

  • Salary

    Competitive

  • Deadline to apply

    29/06/2017

Job Description

Scope: To performing the receiving tasks and outgoing tasks, deal with custom documents in cooperation with custom vendor.

Phạm vi công việc: nhận hang và xuất NVL, thành phẩm, chịu trách nhiệm về hồ sơ hải quan, phối hợp với hải quan của nhà cung cấp để xữ lý công việc.

Job requirement / yêu cầu công việc:

1.0 Handling of all customs procedures / xữ lý các qui trình công việc với hải quan

2.0 Efficient contact to suppliers/courier abroad and domestic related documentation and shipment / Liên hệ một cách hiệu quả với nhà cung cấp / nhà vận chuyễn ở nước ngoài và nội địa về những việc có liên quan đến hồ sơ và vận chuyễn

3.0 Ensure that the delivery time of material/finish goods/tools/ machinery/ are successful in regard to requirements of production/ customer requirement/ đãm bảo thời gian giao nguyên vật liệu/ thành phẩm/ công cụ/ máy móc đều được hoàn thành tốt theo yêu cầu của sản xuất/ khách hàng

4.0 Efficient controlling, checking and saving of all related documentation on Import/Export issues.

Kiểm soát hiệu quả, kiểm tra và lưu trữ tất cả hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

5.0 Arrange clearance customs shipments according to schedule / sắp xếp tờ khai hải quan theo như các tên của nhà vận chuyễn và theo kế hoạch.

6.0 Efficient to check the customs declaration form, shipping docs and advice to customs broker in clearance customs by shipment / Kiểm tra một cách hữu hiệu tờ khai hải quan, hồ sơ vận tải hàng hóa và tư vấn cho người môi giới hải quan thông quan hàng hóa

7.0 Review & prepare the full shipping docs for clearance customs / Xem lại và chuẩn bị làm hoàn chỉnh được bộ hồ sơ thông quan

8.0 Contact with relevant departments to get the information of shipment in clearance customs / liên hệ với các phòng ban cơ quan có liên quan để lấy thông tin về vận chuyển trong thông quan hải quan

9.0 Co-operate with customs broker to control the status shipment / phối hợp với môi giới của hải quan để kiểm soát tình hình vận chuyễn hàng hóa

10.0 Update customs rules / cập nhật luật hải quan

11.0 Other task will assign by direct superior / thực hiện những công việc khác theo điều hành của quản lý cấp trên trực tiếp

Job Requirement

Qualification requirement:

+ Education / trình độ học vấn:

Bachelor's Degree (Imp-Export, Trade, Business Administration) / tốt nghiệp đại học vận tải xuất nhập khẩu hoặc quản trị kinh doanh

+ Working experiences / kinh nghiệm:

2-3 years working experience with international manufacturing company, in the field of Import – Export / 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty sản xuất quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

+ Skill / kỹ năng:

- Good command of written and spoken English / sử dụng tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh

- Microsoft Office / kỹ năng vi tính đặc biệt sử dụng tốt Excel

- Good communication skills / kỹ năng gia tiếp tốt

- Negotiation skills / kỹ năng thương lượng.

- Working location: chấp nhận làm việc tại KCN Long Thành, Đồng Nai

More Information

  • Experience: 2 - 3 Years

IMPORT - EXPORT executive (SAMTEC VN's American producer of connector)

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts