Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Victoria Việt Nam

Địa điểm: Tầng 4 Tháp C, Tòa Nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển (120)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh (Mới) Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình (Mới) Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 26-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh (Mới) Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh (Mới) Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 25-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 22-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 22-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 18-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 18-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 18-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 18-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 23-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 23-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 23-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 23-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, HP, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 21-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Tại Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 16-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 16-04-2017
Nhân Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 16-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 16-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 16-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 16-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 14-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 14-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 14-04-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 14-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 14-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 13-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 12-04-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 12-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 12-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 12-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
7 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Ninh Bình 7 Tr - 10 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 08-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 07-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 07-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội
Bắc Ninh
12 Tr - 15 Tr VND 07-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 06-04-2017
Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 7 Tr VND 05-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 03-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 03-04-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 03-04-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 03-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 02-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
10 Tr - 15 Tr VND 02-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 02-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 02-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 02-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội
Bắc Ninh
12 Tr - 15 Tr VND 02-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 31-03-2017
Đội Trưởng Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 31-03-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 29-03-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội
Vĩnh Phúc
Nghệ An
7 Tr - 12 Tr VND 27-03-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
7 Tr - 12 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên Phú Thọ
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
7 Tr - 12 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Đinh Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
7 Tr - 12 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
10 Tr - 15 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 20-04-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội
Vĩnh Phúc
Nghệ An
7 Tr - 12 Tr VND 20-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên Phú Thọ
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
14 Tr - 18 Tr VND 20-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
14 Tr - 18 Tr VND 20-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam Ninh Bình
Thái Bình
Hà Nam
14 Tr - 18 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
10 Tr - 15 Tr VND 20-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
10 Tr - 15 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Các Tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam Hà Nam
Ninh Bình
Thái Bình
10 Tr - 15 Tr VND 15-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam Ninh Bình
Thái Bình
Hà Nam
14 Tr - 18 Tr VND 15-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên Phú Thọ
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
14 Tr - 18 Tr VND 15-04-2017
Trưởng Chi Nhánh Các Tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
14 Tr - 18 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Các Tỉnh Miền Bắc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Chuyên Viên Marketing Online Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Trade Marketing Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Nam Định Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Phúc Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Phú Thọ Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Nguyên Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Ninh Bình Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thái Bình Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nam Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2017

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Dầu Thực Vật Victoria Việt Nam được thành lập và trở thành nhà phân phối chính thức thương hiệu dầu ăn cao cấp hàng đầu Châu Âu Oilio tại thị trường Việt Nam. VICTORIA có sứ mệnh mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm dầu ăn chất lượng hàng đầu Châu Âu thể hiện sự khác biệt và đẳng cấp. Hiện nay, chúng tôi đang phân phối 04 nhóm dầu ăn chính: Dầu Đậu Nành, Dầu Hướng Dương, Dầu Oliu, Dầu Hạt Cải.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dầu ăn trên thế giới, VICTORIA sẽ mang đến món quà tuyệt vời cho sức khỏe gia đình bạn.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: