Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

CPO- Giám Đốc Ban Nhân Lực Cộng Đồng

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam
Ngày cập nhật: 14/06/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Đảm bảo tất cả hoạt động thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhân sự, Hành chính, Chế độ, Văn hoá của tập đoàn và các công ty thành viên luôn theo đúng yêu cầu, quy định của tập đoàn- Đảm bảo các hoạt động luôn trôi chảy và phát triển theo đúng mục tiêu và chiến lược phát triển.

2. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện 4 mảng hoạt động chính của Ban Nhân lực và Cộng đồng bao gồm:

a. Quản trị tổ chức (Organization management)

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh từng giai đoạn, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bản mô tả công việc cho từng vị trí.
 • Lập và kiểm soát định biên nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả và hiệu suất của cấu trúc.
 • Xây dựng Organization charts.
 • Xây dựng Operational charts.
 • Xây dựng working flow charts.
 • Xây dựng các quy trình phối hợp giữa các bộ phận.
 • Giám sát sự phối hợp giữa các đơn vị.
 • Phối hợp làm ISO với Ban KSNB.
 • Các công tác khác liên quan đến quản trị tổ chức.

b. Quản trị nhân sự (Personnel management)

 • Lập và kiểm soát ngân sách hàng năm, hàng tháng chi trả lương, thưởng, phúc lợi cùng với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy trình Tập đoàn và Luật Lao động hiện hành.
 • Chỉ đạo, quản lý việc soạn thảo, cập nhật Nội quy lao động, Sổ tay nhân viên, Thỏa ước lao động tập thể, các văn bản về hành chính nhân sự một cách thường xuyên.
 • Kiểm soát nội quy, quy định, quy chế kỷ luật, quan hệ lao động…đảm bảo môi trường làm việc công bằng, kỷ cương.
 • Xây dựng các chiến lược tuyển dụng, thu hút nhân tài
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đánh giá năng lực, các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn. Xây dựng lực lượng kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các chiến lược phát triển, kinh doanh của Tập đoàn.
 • Cố vấn cho Phòng Đào tạo & Phát triển nhân tài xây dựng và thực hiện các giáo trình huấn luyện kỹ năng mềm.
 • Đôn đốc, thực hiện các chương trình và kế hoạch trong phạm vi trách nhiệm của ban NLCĐ.
 • Khen thưởng, kỷ luật CBNV trong toàn Tập đoàn.

c. Quản trị động lực (Dynamic management)

 • Xây dựng chiến lược về quản trị động lực; động viên nhân viên; Hệ thống đánh giá năng lực ngày càng khoa học và định lượng, chỉ tiêu phù hợp tất cả vị trí và ngành nghề trong Tập đoàn
 • Ban hành và cập nhật hàng năm các chính sách nhân sự của Tập đoàn: Quy chế khen thưởng-kỷ luật; chính sách đãi ngộ; Chính sách đào tạo, phúc lợi, thăng tiến đề bạt, chính sách nâng lương
 • Phát động các phong trào thi đua và tổ chức các sự kiện trong Tập đoàn.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin, khảo sát mức lương thị trường, đảm bảo xây dựng được hệ thống Thang bảng lương của Tập đoàn hợp lý, cạnh tranh.
 • Xây dựng và giữ gìn văn hóa Tập đoàn.
 • Văn thể mỹ - Truyền thông nội bộ, kế thừa, loại trừ các cá nhân, yếu tố giảm động lực của tổ chức.

d. Quản trị hiệu suất (Productivity management)

 • Cố vấn cho các Trưởng Ban, phòng đơn vị xây dựng các chỉ tiêu trong công việc cho từng vị trí công việc
 • Đánh giá hiệu suất bình quân trên mỗi CBNV Tập đoàn theo tháng, quý, năm (sản phẩm, doanh số, lợi nhuận.
 • Xây dựng và kiểm tra công tác phê duyệt các chỉ tiêu của lãnh đạo các ban, phòng, đơn vị trong cho từng vị trí công việc.
 • Hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai, thực hiện theo quy chuẩn đã được HĐQT duyệt.
 • Xây dựng cán cân: Doanh thu – Lợi nhuận – Thu nhập.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược quảng bá thương hiệu cho nhân sự Tập đoàn:

a. Truyền thông đối ngoại:

 • Đại diện cho Tập đoàn trong các hoạt động, sự kiện nhân sự: HR Dinner, HR Gala, Ngày hội việc làm, Hội chợ việc làm…
 • Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự, các Công ty săn đầu người, các trường Cao đẳng, Đại học…
 • Các hoạt động quảng bá thương hiệu Nhân sự khác:

                     + C – Team : Thương hiệu đội quản lý cao cấp của C.T Group.

                     + M – Team: Thương hiệu đội quản lý cấp trung của C.T Group.

b. Truyền thông nội bộ:

 • Cập nhật các thông tin lên webnoibo, bảng tin Tập đoàn: Tuyển dụng, Khen thưởng – Kỷ luật, các sự kiện trong Tập đoàn,…

4. Điều hành các công việc hành chánh của văn phòng Tập đoàn:

 • Quản lý, duyệt chi mua sắm các công cụ, dụng cụ làm việc cho CBNV ban NLCĐ theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Tập đoàn.
 • Chỉ đạo việc thiết lập hệ thống quản l‎ý công tác lưu trữ, phân loại các tài liệu, văn bản, biểu mẫu hành chánh một cách bài bản, khoa học nhằm đảm bảo luôn dễ dàng tra cứu, trích lục khi cần thiết.
 • Chỉ đạo việc soạn thảo, phát hành và lưu trữ tất cả các loại thông báo, quy định, quyết định, chỉ thị liên quan đến các chính sách nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, khiển trách, nhắc nhở, bổ nhiệm, miễn nhiệm… và các hình thức khác liên quan đến các hoạt động trong văn phòng Tập đoàn theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn.
 • Tiếp đón và làm việc với các cơ quan nhà nước về lao động theo yêu cầu của Chủ Tịch
 • Phê duyệt các đề xuất liên quan đến hành chánh, nhân sự

THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO:

 • Báo cáo cho Chủ tịch Tập đoàn về công tác quản l‎ý hành chánh nhân sự và các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ tịch Tập đoàn.
 • Thay mặt Chủ tịch Tập đoàn truyền đạt bằng văn bản các thông tin, chỉ đạo, quyết định, thông báo, chủ trương, chính sách hoặc các nội dung khác theo chủ trương của Chủ tịch Tập đoàn đến tất cả các thành viên và đơn vị trong tập đoàn.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo cho các cơ quan chức năng bên ngoài.

QUYỀN HẠN:

 • Có quyền điều phối, kiểm tra và đánh giá công việc của các nhân viên trong Văn phòng Tập đoàn.
 • Có quyền yêu cầu các phòng ban thực hiện đúng các yêu cầu về nội quy của văn phòng Tập đoàn và báo cáo công việc liên quan đến công tác hành chánh nhân sự.
 • Có quyền yêu cầu phòng NLCĐ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch nhân sự chung cho cả Tập đoàn
 • Có quyền tiếp đón và làm việc với các cơ quan Nhà nước về lao động theo yêu cầu của Chủ Tịch.

Yêu Cầu Công Việc

 • Độ tuổi: 35 – 50 tuổi
 • Trình độ tối thiểu: Đại học hoặc tương đương                      
 • Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu: 05 năm
 • Kỹ năng: Đàm phán, Thiết lập quan hệ, Giao tiếp tốt và rõ ràng, Lập kế hoạch, Giải quyết vấn đề, Làm việc nhóm, Huấn luyện & thuyết trình, Thành thạo các phần mềm văn phòng, Sử dụng tiếng Anh tốt
 • Chứng chỉ liên quan.
 • Kiến thức liên quan: Luật, nhân sự, kiến thức quản lý
 • Các tố chất cần thiết: Năng động, Cẩn thận, Tác phong chuyên nghiệp, Trung thực

THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

 • Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày trong các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 8 giờ-12 giờ. Có thể làm thêm ngoài giờ tùy công tác phát sinh và được nghỉ bù vào ngày hôm sau hoặc buổi khác trong tuần.
 • Chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động.
 • Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thoả thuận khác.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

www.ctgroupvietnam.com
Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai...Chi tiết

CPO- Giám Đốc Ban Nhân Lực Cộng Đồng

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.