Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Production Clerk / Thư Ký Sản Xuất

Công Ty TNHH Detmold Packing Vietnam
Ngày đăng: 14/10/2016

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

POSITION TITLE / CHỨC DANH

DEPARTMENT / BỘ PHẬN

PRODUCTION CLERK/ THƯ KÝ SẢN XUẤT

PRODUCTION / SẢN XUẤT

LOCATION / NƠI LÀM VIỆC

VSIP1 FACTORY

*JOB OBJECTIVE / MC TIÊU CÔNG VIC:

 • Involved in carry out, application and maintenance of the company processing system as BRC, ISO and provides pivotal assistance in the development and implementation of policies, procedures and practices in order to achieve and maintain an standard working environment.
 • Ensure the data all are put correctly
 • Ensure the report all are sent timely
 • Ensure the office area is always clean

----------------------------------

 • Tham gia trong việc thực hiện, áp dụng và duy trì các hệ thống mà công ty đang thực hiện, áp dụng như BRC, ISO và cung cấp hỗ trợ quan trọng trong việc phát triển và thực hiện các chính sách, thủ tục và thực hành để đạt được và duy trì một môi trường làm việc tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo tất cả các dữ liệu nhập vào được chính xác
 • Đảm bảo tất cả các báo cáo gởi đúng thời gian.
 • Đảm bảo khu vực văn phòng luôn sạch sẽ

*JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC :

KEY PERFORMANCE  OBJECTIVES (KPO) / MỤC TIÊU HOÀN THÀNH

- Out put :

 • Put data in report all daily, weekly, monthly, quarterly, yearly
 • Update working hour, shift allocation daily 
 • Check & suggest materials , office stationery weekly
 • Give general announce, production information for each machine and each staff
 • Work together with HR staff to register serving for production operation daily
 • Based on the evaluation of Head of Department 

----------------------

- Năng suất:

 • Nhập dữ liệu vào trong tất cả báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quí và năm.
 • Cập nhật giờ công, bảng phân công làm việc hàng ngày.
 • Kiểm tra và đề xuất Nguyên vật liệu, văn phòng phẩm hàng tuần.
 • Làm thông  báo, những thông tin liên quan đến sản xuất cho từng máy và từng nhân viên sản xuất.
 • Làm việc với nhân viên phòng nhân sự để đăng ký suất ăn cho khối sản xuất hàng ngày.
 • Dựa vào đánh giá của Trưởng Phòng.

--------------------------------

- Quality:

 • Strictly report all must correct, materials, working hour, shift allocation have to checked & ordered timely
 • Based on the quality of work & completed worker level & evaluation of Head of Department

-------------------------------

- Chất lượng:

 • Tất cả các báo phải chính xác, Nguyên vật liệu, giờ công, bảng phân công phải phải được kiểm tra và yêu cầu đúng thời gian.
 • Dựa trên chất chượng công việc & mức độ hoàn thành công việc & đánh giá của trưởng phòng.

--------------------------------

- Hygiene 

 • Make sure the report folder is arranged correctly & nicely
 • Give the feedback the relevant information to hygiene activity and general hygiene
 •  Based on the evaluation of Head of Department 
 •  Safety 
 • Always wear company safety uniform when production  area
 •  Always follow general safety instruction of factory
 • Based on the evaluation of Head of Department

-------------

- Vệ sinh

 • Đảm bảo các tập báo cáo  được sắp xếp ngăn nắp và đẹp.
 • Phản hồi góp ý về các mặt liên quan đến công tác vệ sinh và giữ gìn vệ sinh chun
 • Dựa vào đánh giá của Trưởng Phòng
 • An toàn
 • Luôn sử dụng đồng phục bảo hộ lao động khi ở trong xưởng sản xuất.
 • Luôn tuân theo hướng dẫn an toàn chung của nhà máy.
 • Dựa vào đánh giá của Trưởng Phòng.

-------------------------------

- Behavior

 • Strictly follow up job description and company policy
 • Give the feedback to direct supervisor on rising problem during the working
 • Follow up command actual task from production manager
 • Based on the evaluation of Head of Department 
 • Others Tasks 
 • Implement activities as documented in the Company’s Quality, Health, Safety and Environment
 • Perform other tasks that may be assigned by Department Head
 • Take active part in the BRC, ISO system build up process.
 • Strictly follow up company policies & procedure related to Quality, Health, Safety & Environment

----------

- Thái độ

 • Tuân thủ hoàn toàn theo bảng mô tả công việc và qui định công ty.
 • Thông tin cho người quản lý trực tiếp những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Tuân theo sự điều động công việc cụ thể từ trưởng phòng sản xuất.
 • Dựa vào đánh giá của Trưởng Phòng.
 • Trách nhiệm khác
 • Triển khai các hoạt động về tài liệu trong chất lượng, Y tế, An toàn và Môi trường của Công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi Giám Đốc Bộ Phận.
 • Tham gia tích cực trong quá trình xây dựng hệ thống BRC, ISO.
 • Tuân thủ nghiêm chỉnh theo các qui định, qui trình về chất lượng, Sức khỏe, An toàn, Môi trường của Công ty đề ra.

-  Reporting – Storing

 • Implement task-book in daily
 • Maintains a good personal filing system for all documents in both soft and hard copies
 • Ensures all reporting are accurated and meets deadlines
 • Make sure the personal storing systems are up-to-date and contain all necessary documents

----------------------------------

-  Báo cáo – Lưu trữ

 • Thực hiện ghi chép sổ công việc cần làm hàng ngày.
 • Duy trì một hệ thống hồ sơ cá nhân cho tất cả các tài liệu trong các bản sao cứng và mềm.
 • Đảm bảo tất cả các báo cáo được chính xác và đáp ứng thời hạn
 • Bảo đảm  hệ thống lưu trữ cá nhân là cập nhật theo ngày và chứa tất cả các tài liệu cần thiết.

* DEVOLVE / PHÂN CẤP

Supervised by:  General Director / Tổng Giám Đốc

Giám Sát bởi      Dept. Manager /Giám Đốc Bộ Phận

Direct Supervisor /Giám sát trực tiếp

Staff under/ Được quyền giám sát :

Staff replace when absent/ Nhân viên thay thế khi vắng mặt  

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENT / YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

Sex - Giới tính : Male - Nam Female - Nữ

Qualification- Trình độ : MBA - Cao học BA - Đại học College - Cao đẳng

Vocational Training School -Trung cấp High School -PT trung học English - Anh ngữ : Communication skill - Giao tiếp Speciality - Chuyên ngành

Computer -Tin học: Office - Văn phòng Speciality - Chuyên ngành Other Requirement - Yêu cầu khác :

 • Team work skills
 • Good health. High responsibility, carefulness, honest.

------------------------------------

 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Sức khỏe tốt. Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Detmold Packing Vietnam

http://www.detmold.com.au
The Detmold Group is a leading manufacturer of paper and board packaging products with 6 manufacturing locations and over 22 sales offices in 15 countries....Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Production Clerk / Thư Ký Sản Xuất

Công Ty TNHH Detmold Packing Vietnam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.