Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

www.naturalrdv.com

Our founder, Mr. Stéphane Eloit, started Natural Rendez-Vous with the mission to create 100% natural, and also pleasing, safe and effective, skin and hair... Chi tiết

Trưởng Phòng Nhân Sự /Human Resources Manager

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng kế hoạch, chính sách nhằm hoạch định và quản lý nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Tư vấn và giúp Ban Giám Đốc trực tiếp hiểu rõ các kỹ năng và thực hiện chức năng quản lý nguồn nhân lực
 • Thiết lập, ban hành chính sách và quy định công ty
 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chức năng về quản lý nguồn nhân lực trong công ty
 • Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về toàn bộ hoạt động của Bộ phận Nhân sự.

DUTIES

 • Lập kế hoạch, xây dựng quy trình tuyển dụng, thu hút nhân tài, bổ sung nguồn nhân lực kịp thời cho các bộ phận trong công ty
 • Xây dựng, thực hiện và giám sát quy trình hướng dẫn hội nhập nhân sự mới
 • Xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo, tổ chức đánh giá nhân viên theo quy định
 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc, xây dựng nội quy, quy chế, cơ cấu tổ chức Công ty
 • Quản lý, giám sát công tác lưu trữ văn thư, dữ liệu, bảo mật thông tin
 • Đại diện Giám Đốc làm việc với các cơ quan chức năng
 • Quản lý và thực hiện công tác hành chính
 • Quản lý việc thực hiện trang thiết bị, giám sát bảo quản tài sản công ty
 • Quản lý và ổn định nguồn nhân lực
 • Cầu nối giữa Ban Giám Đốc và Công ty
 • Quản lý và điều hành nhân viên phòng nhân sự

THẨM QUYỀN

Phạm vi bộ phận

 • Quản lý nhân viên Bộ phận Hành chính Nhân sự
 • Sắp xếp kế hoạch làm việc và phân công công việc cho nhân viên
 • Được quyền quyết định tuyển dụng, duyệt quyết định ký kết và gia hạn hợp đồng lao động, duyệt ngày nghỉ phép các nhân viên Bộ phận Nhân sự

Phạm vi công ty

 • Duyệt đề xuất, đề nghị của các bộ phận (phù hợp với quy định, quy trình và chính sách của công ty).

-------------------------------------

PURPOSE

 • To advise the Board of Directors build plans, policies to draw up and manage Human Resources to meet the needs of production and business of the company.

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Consult and support Board of Directors directly to aware of skills and conduct Human Resources Management Function.
 • Set up, promulgate company policies and regulations.
 • Recruit, train and develop human resources.
 • Inspect and monitor the implementation of the functions about Human Resources Management in the organization.
 • Manage generally and be accountable before the Board of Directors for all activities of Human Resoures Department

DUTIES

 • Make plan, establish recruitment procedure to attract talents for company’s employee demand
 • Build, implement and supervise orientation procedure for new employees
 • Build and carry out training program and employee performance assessment
 • Advise BOD in establishing company rule, regulation and organization
 • Manage and supervise profile and documents keeping and information/data security
 • Work with government bodies, on behalf of BOD
 • Manage and carry out administration works
 • Manage and supervise purchasing, supplying and keeping company’s properties
 • Manage and keep human resource in stable situation
 • Act as a bridge between and BOD and Company
 • Manage and control HR employees

COMPETENCE

Scope in department:

 • Responsible for HR staff
 • Make plan and assign tasks for employees
 • Have responsibility for recruitment, approve and sign labor contracts, approve annual leave for employees within HR and Administration department

Scope in the company:

 • Approve proposals, recommendation from Departments (suitable with company’s rules, policies and process)

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp đại học. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực, hành chánh, luật

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương

Yêu cầu khác:

 • Nữ
 • Tuổi từ 30 trở lên
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, viết giỏi (tương đương trình độ C)
 • Chấp nhận làm ngoài giờ khi có công việc phát sinh

Kiến thức:

 • Quản trị  
 • Pháp luật
 • Thị trường lao động

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý, tổ chức và giám sát
 • Giao tiếp và đàm phán
 • Xây dựng hệ thống
 • Lập kế hoạch
 • Phân tích, tổng hợp, báo cáo
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tố chất

 • Trung thực
 • Năng động
 • Sáng tạo
 • Nhạy bén và tinh tế
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

----------------------------

Level: Bachelor degree; Human Resources management, Administration or Law degree is a condition

Experience:

 • At least 3-year experience in Human Resources and Administration management
 • At least 1-year experience in the same position

Others: 

 • Female
 • Over 30 years old
 • Fluent English communication, good writing skill (equal level C)
 • Willing to work on extra time when issues arise 

Knowledge:

 • Management
 • Law
 • Labor market

Skills     

 • Management, organization and supervision skill
 • Communication and negotiation skill
 • System building capability
 • Planning skill
 • Analysis, summarization, report skill
 • Training and develop human resources capability

Quality

 • Honest
 • Dynamic
 • Creative
 • Sophisticate and acumen
 • High sense of responsibility
 • Equity
 • Ability to work under high pressure

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 3 Năm

Trưởng Phòng Nhân Sự /Human Resources Manager

Natural Rendez-Vous Co., Ltd.

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.