language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Location: 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Field of operations: Joint Stock

70 followers

Jobs active (125)

Job Title Location Salary Updated
Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Vĩnh Phúc (New) Vinh Phuc Competitive 20-01-2020
Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Ha Noi Competitive 20-01-2020
Trưởng Nhóm Giao dịch viên Quang Ngai Competitive 20-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Kinh doanh Giấy tờ có giá Ha Noi Competitive 20-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp lớn (ARM) - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Ha Noi Competitive 20-01-2020
Giao dịch viên - Đà Nẵng Thanh Hoa Competitive 20-01-2020
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm Ha Noi Competitive 19-01-2020
Giám Đốc Chi Nhánh Cấp 3 - Seabank Khu Vực Bắc Ninh (New) Bac Ninh Competitive 18-01-2020
Giám Đốc Khách Hàng Ưu Tiên - Chi Nhánh Seabank Hải Dương (New) Hai Duong Competitive 18-01-2020
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Tài Trợ Thương Mại Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (SCA) Ha Noi Competitive 18-01-2020
Chuyên Viên Điều Vận Tài Sản Ha Noi, Ho Chi Minh Competitive 18-01-2020
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Rủi Ro Thị Trường Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên Viên Vận Hành Dịch Vụ Nhân Sự Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Thế chấp KHCN Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Ha Noi Competitive 17-01-2020
Giám đốc Mua sắm Tập trung Ha Noi Competitive 17-01-2020
Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Ha Noi Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Vận hành tỉnh Da Nang, Ba Ria-VT, Khanh Hoa Competitive 17-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 17-01-2020
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Seabank Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Ha Noi Competitive 16-01-2020
Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Chính Phát Triển Dịch Vụ Quản Lý Chủ Thẻ Sau Bán Khách Hàng Cá Nhân Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng Hai Phong Competitive 16-01-2020
CVCC phát triển đối tác Chiến lược Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 16-01-2020
Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thác CSDL Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Mua sắm tập trung Ha Noi Competitive 16-01-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Ha Noi Competitive 16-01-2020
Trưởng nhóm kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Quản trị mạng Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ (CV/CVC/CVCC) Ha Noi Competitive 16-01-2020
Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính Mô Hình rủi ro tín dụng Ha Noi Competitive 16-01-2020
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh SeABank Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Khai thác CSDL Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 15-01-2020
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 15-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Vĩnh Phúc Vinh Phuc Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Hoạt Động - Khu Vực Bắc Ninh Bac Ninh Competitive 14-01-2020
Giám Đốc Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên viên Phân phối sản phẩm Đầu tư Ha Noi Competitive 14-01-2020
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Khung Quản Trị Rủi Ro Ha Noi Competitive 13-01-2020
Nhân viên Lái xe Ho Chi Minh Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hội Sở Ha Noi Competitive 13-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 12-01-2020
Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 12-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 12-01-2020
Giám đốc Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng cá nhân Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch Ha Noi Competitive 11-01-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 10-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 10-01-2020
Chuyên viên Cao cấp Tuyển dụng Ho Chi Minh Competitive 10-01-2020
Chuyên gia Báo cáo Tài chính Ha Noi Competitive 08-01-2020
Trưởng Nhóm Giao Dịch Viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 07-01-2020
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Quản Trị Tuân Thủ Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) - HCM Ho Chi Minh Competitive 06-01-2020
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 06-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Ha Noi Competitive 06-01-2020
Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng Ha Noi Competitive 05-01-2020
Giám đốc khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hai Phong Competitive 05-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực Ha Noi Competitive 05-01-2020
Chuyên Viên Quản Lý Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thu Hồi Nợ Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Ha Noi Competitive 04-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Dương Hai Duong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hải Phòng Hai Phong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Quỹ - Chi nhánh SeABank Hải Dương Hai Duong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hải Phòng Hai Phong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Dương Hai Duong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng Hai Phong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hai Phong Competitive 02-01-2020
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Quảng Ninh Quang Ninh Competitive 02-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Dương Hai Duong Competitive 02-01-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Da Nang Competitive 30-12-2019
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 29-12-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 29-12-2019
Chuyên viên chính/ Chuyên viên Pháp chế Kháchh hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính Ha Noi Competitive 29-12-2019
CVCC Phát triển sản phẩm thẻ Doanh nghiệp Ha Noi Competitive 29-12-2019
Chuyên viên Mua sắm tập trung Ha Noi Competitive 29-12-2019
Trưởng nhóm GDV/ Giao dịch viên - Thanh Hoá, Nghệ An Thanh Hoa, Nghe An Competitive 28-12-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 28-12-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Ha Noi Competitive 28-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kiểm soát sau chứng từ Ho Chi Minh Competitive 28-12-2019
Giám đốc Phòng Giao dịch - Nghệ An Nghe An Competitive 28-12-2019
Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Bình Định Binh Dinh Competitive 28-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam T. Thien Hue, Da Nang, Quang Nam Competitive 27-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ Ha Noi Competitive 27-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi T. Thien Hue, Da Nang, Quang Nam Competitive 27-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội Ha Noi Competitive 26-12-2019
Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh Competitive 25-12-2019
Chuyên viên chính Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp lớn (SARM) Ha Noi Competitive 25-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Kinh doanh Giấy tờ có giá Ha Noi Competitive 24-12-2019
Chuyên viên Quỹ - Hà Nội Ha Noi Competitive 24-12-2019
Công Tác Viên Tuyển Dụng Ha Noi Competitive 23-12-2019
Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Thái Nguyên Thai Nguyen Competitive 22-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Ha Noi Competitive 22-12-2019
Giám đốc SeABank Quận 8 - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-12-2019
Giám đốc Chi nhánh cấp 3 - SeABank Khu vực Hải Dương Hai Duong Competitive 21-12-2019
Giám đốc Cụm Kho quỹ tập trung Ho Chi Minh Competitive 21-12-2019
Giám đốc SeABank Tân Phát - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-12-2019
Giám đốc SeABank Cộng Hòa - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Competitive 21-12-2019

About us

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thành lập từ năm 1994, SeABank trải qua chặng đường 23 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 160 chi nhánh và điểm giao dịch.

Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeABank vươn lên khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất và hiệu quả. Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình đẳng cấp quốc tế. VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cổ đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phần đáng kể vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho từng đối tượng khách hàng và cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. 

Tầm nhìn

Phát triển ngân hàng theo mô hình của một ngân hàng bán lẻ và từng bước hướng tới trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu.

Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng.

Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nước.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: