Sơn Kim Retail

Sơn Kim Retail

Location

106 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10


Company Information

Jobs active

Sơn Kim Retail

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Sơn Kim Retail

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Sơn Kim Retail

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thực Phẩm và Đồ Uống Sơn Kim

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Sơn Kim Retail là một trong những công ty con thuộc sở hữu của Sơn Kim Group, chịu trách nhiệm về lĩnh vực bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Feedback