language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Alliances Project Manager (School and Hospital Channel)

FE CREDIT
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Own and develop FE CREDIT’s partnering model from strategy to execution

Chịu trách nhiệm và phát triển mô hình hợp tác FE CREDIT từ việc xây dựng chiến lược cho đến công tác triển khai.

Evangelize FE CREDIT’s products and solutions and educate FE CREDIT’s Partners on new areas of opportunities in collaboration with FE CREDIT’s

Truyền thông cho các sản phẩm và giải pháp của FE CREDIT và cung cấp thông tin cho các Đối tác FE CREDIT trên các lĩnh vực mới có cơ hội hợp tác với FE CREDIT

Provide insight and recommendations on the opportunity to leverage the right partners to drive newer solutions through the channel business working in close alignment with the alliances and partners

Cung cấp sự am hiểu sâu rộng và đề xuất về cơ hội tận dụng các đối tác phù hợp để thúc đẩy các giải pháp mới hơn thông qua hoạt động kinh doanh kênh liên kết chặt chẽ với các đối tác

Cultivate relationships with key partner & alliance technical stakeholders

Chăm sóc các mối quan hệ với các đối tác quan trọng và các bên liên minh liên quan

Participate in account planning and opportunity funnel management with partners; work with partner sales management to help formulate sales strategies and align appropriate technical resources

Tham gia lập kế hoạch tài khoản và quản lý kênh cơ hội với các đối tác; làm việc với quản lý bán hàng của đối tác để giúp xây dựng chiến lược bán hàng và sắp xếp các nguồn lực kỹ thuật phù hợp

Build a consistent process to drive enablement, product updates, technical training and collaterals for the partners to ensure execution effectiveness.

Xây dựng quy trình nhất quán để thúc đẩy sự hỗ trợ, cập nhật sản phẩm, đào tạo kỹ thuật và tài sản đảm bảo cho các đối tác để đảm bảo hiệu quả thực hiện.

Build alignment and momentum with partners by developing solutions and go-to-market programs.
Xây dựng sự liên kết và động lực với các đối tác bằng cách phát triển các giải pháp và các chương trình tiếp thị

Build revenue generation and strategic partnership development and management.

Xây dựng doanh thu và quản lý phát triển chiến lược quan hệ đối tác.

Colaborate with other MKT unit and company’s departments and of partner programs including, but not limited to, lead generation, partner sales enablement, co-marketing, event participation, partner training, product integration oversight, and marketplace management.

Hợp tác với các phòng ban trong và ngoài MKT để thực hiện các chương trình đối tác bao gồm, nhưng không giới hạn, tạo khách hàng tiềm năng, hỗ trợ bán hàng cho đối tác, đồng tiếp thị, tham gia sự kiện, đào tạo đối tác, giám sát tích hợp sản phẩm và quản lý thị trường

Job Requirement

 • Graduated from university specialized in Business/ Communication/ Finance or related majors.
 • Having a master's degree preferred, or other equivalent qualifications or certificates is a plus
 • Tốt nghiệp ĐH các ngành Kinh Doanh/ Truyền Thông/ Tài Chính hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
 • Tốt nghiệp Thạc Sỹ hoặc các chứng chỉ khác liên quan sẽ là lợi thế
 • Min. 10 years of working experience in Alliances and Partnership fields
 • Strong expertise in relationship management with track record of building an alliances portfolio
 • Proven record of having existence relationship within medical/ hospital field is a plus
 • Financial services experience and business knowledge are a plus
 • Demonstrable experience in manage C-level relationship
 • Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Liên minh và Đối tác
 • Chuyên môn vững vàng trong quản lý mối quan hệ với hồ sơ theo dõi xây dựng hệ sinh thái liên minh/ đối tác
 • Đã thông tin, mối quan hệ trước đây trong lĩnh vực y tế / bệnh viện là một lợi thế
 • Kinh nghiệm mảng dịch vụ tài chính và kiến ​​thức kinh doanh là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý mối quan hệ với cấp độ C/ cấp độ quản lý cao cấp
 • Having knowledge about macroeconomics, banking industry, strategic direction, development orientation of FEC.
 • Ability to present and convince
 • Ability to communicate, especially with C level and management level
 • Ability to engage and influence senior stakeholders
 • Good presentation skills with an eye for the art
 • Professional demeanour
 • Personal quality:
  • Honest, reliable, confidential.
  • Flexible and cooperative.
  • Accurate, specific and devoted work.
 • Có kiến ​​thức về kinh tế vĩ mô, ngành ngân hàng, định hướng chiến lược, định hướng phát triển của FEC.
 • Khả năng trình bày và thuyết phục
 • Khả năng giao tiếp, đặc biệt là với cấp độ C và cấp quản lý cao cấp
 • Khả năng tham gia và ảnh hưởng đến các bên liên quan cao cấp
 • Kỹ năng thuyết trình tốt với con mắt nghệ thuật
 • Phong thái chuyên nghiệp
 • Tính cách cá nhân:
 • Trung thực, đáng tin cậy, bí mật.
 • Linh hoạt và hợp tác.
 • Công việc chính xác, cụ thể và tận tụy.
 • Language requirements: Vietnamese – native, English – advanced
 • Computer Skills
 • Advanced skills in Microsoft Office applications
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh - nâng cao
 • Kỹ năng tin học
 • Kỹ năng nâng cao trong các ứng dụng Microsoft Office

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail
Job tags / Skills:partnershipschoolhospital

Alliances Project Manager (School and Hospital Channel)

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts