From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Area Account Manager

iCare Benefits Việt Nam
Updated: 14/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1/ Doanh nghiệp đang triển khai:
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng chiến lược thực hiện các chương trình hoạt động truyền thông để phát triển doanh thu bán hàng.
- Duy trì mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp để thu nợ đúng hạn, kiểm soát nợ xấu và lên lịch trình đi thực tế với bộ phận bán hàng.
- Chịu trách nhiệm làm việc với doanh nghiệp để cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng
- Kết nối hàng tháng với các doanh nghiệp hiện có để duy trì mối quan hệ.
- Phối hợp với bộ phận thu hồi công nợ và các phòng ban có liên quan để thu nợ xấu từ các doanh nghiệp tạm ngừng bán hàng.
2/ Phát triển Doanh Nghiệp mới:
- Thông qua cố vấn/ngân hàng/hiệp hội chuyển đổi các doanh nghiệp tiềm năng ký kết hợp động hợp tác triển khai iCare.
- Lên kế hoạch mở lại các doanh nghiệp đã ngừng triển khai iCare trong khu vực

Job Requirement

- Trình độ tối thiểu Cao đẳng trở lên.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí quan hệ /quản lý/chăm sóc khách hàng doanh nghiệp.
- Khả năng giao tiếp / đàm phán / giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tin học văn phòng, tiếng Anh giao tiếp.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

iCare Benefits Việt Nam

www.iCareBenefits.comCompany size: 800
iCare Benefits is an enterprise with a strong mission to improve quality of life for millions of factory workers and their families. Workers in factories...Detail

Area Account Manager

iCare Benefits Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts