language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Assistant of National Operation Manager/ Trợ lý Giám Đốc Vận Hành (Operation Executive)

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA
Updated: 11/10/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Uniform
  • Health checkup
  • Annual Leave

Job Description

- Receive suggestions and feedbacks from Jump Arena Centers nationwide and related departments to fully report to the NOM and forward them to the relevant functional Departments for guidance. The direction of timely and appropriate.

Tiếp nhận đề nghị, phản hồi từ các trung tâm Jump Arena trên toàn quốc và các phòng ban liên quan báo cáo đầy đủ cho Giám đốc vận hành và chuyển đến các Phòng/Ban chức năng theo chỉ đạo để có phương hướng xử lý kịp thời và phù hợp.

- Prepare periodic or unscheduled reports, assess business performance indicators of Jump Arena nationwide based on reporting data of the accounting/ financial.
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của các trung tâm Jump Arena trên toàn quốc dựa trên số liệu báo cáo của BP. Tài chính – kế toán;

- Implement sales policy, sales promotion program, control sales activities, tools for sale, sales support, other systems, ...
Triển khai chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, kiểm soát hoạt động bán hàng, công cụ dụng cụ phục vụ bán hàng, hỗ trợ bán hàng, hệ thống khác,...

- Check the accuracy of documents and reports arising in the department before submitting for approval.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ, báo cáo phát sinh trong bộ phận trước khi trình duyệt.

- Statistics the data, performs periodic and unscheduled reports.
Thống kê các dữ liệu, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Perform other tasks and reports as required directly from NOM.
Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo yêu cầu trực tiếp từ Giám đốc vận hành.

Job Requirement

- Bachelor of Finance, Accounting, Banking Finance/ Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính, Kế toán, hoặc Tài chính Ngân hàng.

At least 02 year experience with role of Manager Assistant, Finance analyst/ Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Trợ lý, phân tích tài chính.

- Fluent English and good communication/ Tiếng Anh lưu loát, giao tiếp tốt.

Excellent of MS Office, excel, power point/ Kỹ năng vi tính giỏi.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 24 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA

https://jumparena.vn/vi/trang-chu/Company size: 25-99
At Jump Arena, we believe that to jump is to live, that life is so good we should be free to jump about it. The world outside is sometimes a complex and...Detail

Assistant of National Operation Manager/ Trợ lý Giám Đốc Vận Hành (Operation Executive)

CÔNG TY CỔ PHẦN JUMP ARENA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts