language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://www.nguyenkim.com/tuyen-dung.html

NGUYỄN KIM – VƯƠN LÊN TẦM KHU VỰC - Nguyễn Kim đã và đang trở thành một sức mạnh kinh tế nổi... Detail

Business And Internal Control Director

Employment Information

Job Description

1. Kiểm Soát Tài Chính / Financial Controll
- Chấp hành nghiêm túc các quy định, chủ trương, chính sách của công ty. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực 100% các số liệu phân tích báo cáo / Strictly abide by the rules, guidelines and policies of the company. At the same time, be liable for the accuracy and truthfulness of 100% of the data analysis report.
- Tham mưu, đóng góp ý kiến cho Giám Đốc CC Khối TCHT trong các lĩnh vực tổ chức điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động của khối theo định hướng phát triển của Công ty. / Advising and commenting to CFO in the field of organizational administration, professional specialties, and operating activities of department following developeddirections of the company.
- Phối hợp với các Khối, Trung tâm, Chi nhánh, Công ty con trực thuộc để xây dựng ngân sách, hiệu quả hoạt động hàng quý, năm và tham mưu cho Giám Đốc CC Khối TCHT. Theo dõi giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch ngân sách hiệu quả nhằm báo cáo kịp thời cho Giám Đốc CC Khối TCHT về tình hình thực hiện các kế hoạch, những vấn đề khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện. / Coordinating with the departments, stores/branches, and subsidiaries to make budget, quarterly and annually efficiency and advising CFO. Regularly monitoring the actualperformance of targets in budget plan to promptly report to CFO on actual situation, disadvantages and advantages of process.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu về tình hình tài chính của Công ty. Phân tích các hệ số tài chính, các báo cáo tài chính, các báo cáo thực hiện và kế hoạch ngân sách, hiệu quả đã được TGĐ/HĐQT phê duyệt. Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính, đưa ra các đề nghị thay đổi nhằm thiết lập, giám sát và cải tiến các hoạt động kiểm soát về tài chính.Theo dõi đánh giá so sánh các chỉ tiêu tài chính với các đối thủ. / Analyzing and evaluating the financial situation of the Company to identify the strengths and weaknesses. Analyzingthe financial index, financial statements, reports on the performance and budget plans that have been approved by CEO/Board of Directors. Evaluating programs and activities on the Company's financial aspects, making the proposal changes to establish, monitor and improve financial control activities.Monitoring, evaluating, and comparing the Company’s financial indicators with competitors’.
- Căn cứ vào mục tiêu chiến lược của công ty thực hiện phân tích đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư, phân tích độ nhạy của hiệu quả tài chính theo các biến số quan trọng, trình bày kết quả nghiên cứu mức độ khả thi của dự án và kiến nghị phương án đầu tư, về cơ cấu nguồn vốn hiệu quả và hợp lý cho BGĐ Khối tham gia vào các dự án của công ty và của khối (nếu có) / Based on the strategic targets of the company, analyzing and assessing the financial performance of the investment projects, analyzing sensitivelevel of the financial performance under key variables, presenting results feasibility of the project and proposing effective and reasonable investment plans, capital structureto Department’s Board of Managers, participating in projects of the Company and the Department (if any).
- Tham mưu cho Giám Đốc CC Khối TCHTvề các quyết định về chi tiêu, đầu tư, tài chính… trong từng giai đoạn phát triển mở rộng của Doanh nghiệp. / Advising CFO for decisions onexpenditures, investment, financial affairs, etc., during each phase of enterprise’s development and expansion.
- Đề ra các biện pháp khắc phục hoặc các phương án xử lý phù hợp nhằm cải tiến công tác quản lý của bộ phận và của Khối. / Proposing corrective measures or appropriate treatment options to improve administrative activities of the team and the department.
- Giải quyết một cách rõ ràng, dứt điểm các báo cáo, kiến nghị phát sinh hằng ngày nhận được. / Solving explicitly and thoroughly reports and recommendations arising that are daily received.
Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận khác trong công ty. / Supporting and cooperating with other departments in the company.
- Duy trì quan hệ hai chiều đối với đối tác góp vốn, đối tác hợp tác kinh doanh. / Maintaining two-way relationships with contributed capital partners and business cooperation partners.
- Đại diện Lãnh đạo khối làm việc với cơ quan chức năng các công việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao. / Being the representative for CFO in working with agencies forworks related to assigned tasks.
- Chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin có liên quan hoặc không liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. / Keeping secret information whether it relates to the field being in charge or not.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo từ cấp trên. / Making periodical or unexpected reports which is steered by CFO.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên. / The other works are steered by CFO.
2. Kiểm Soát Nội Bộ / Internal Control:
- Lập và trình duyệt Kế hoạch KSNB hàng năm; / Prepare annual Internal Control Plan and get ultimate approval from COO;
- Đảm bảo Kế hoạch năm được hoàn thành trong phạm vi ngân sách được duyệt; / Ensure the annual plan to be accomplished under the approved financial budget;
- Duy trì và nâng cao môi trường kiểm soát nội bộ của Công ty theo chuẩn mực quốc tế; / Maintain and uphold internal control environment in accordance with the COSO framework;
- Tư vấn/hỗ trợ cho các đơn vị trong việc thiết lập chính sách, quy trình hoạt động kiểm soát; / Consult/ support functions to build/ modify operational policies, procedures in control point of view.
- Giám sát việc thực hiện KSNB trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo yêu cầu của TGĐĐH; / Monitor the implementation of Internal Control in day-to-day business activities as required by CEO;
- Thực hiện đánh giá tính tuân thủ các Bộ phận chức năng để đảm bảo hoạt động kiểm soát hiện hữu & hiệu quả; / Conduct the compliance assessment of all functions to ensure Internal Control system is presenting and functioning;
- Đảm bảo tất cả các phát hiện kiểm toán của Tập đoàn được theo dõi thực hiện và các bằng chứng liên quan được lưu trữ thích đáng. / Ensure all Group’s audit findings followed up and relevant evidences are properly filed.
Quản trị rủi ro (QTRR):
- Thiết lập và triển khai hệ thống Quản Trị Rủi Ro: Chính sách, quy trình, công cụ quản trị rủi ro;/Set up and deploy Enterprise Risk Management (ERM) system: policy, procedure and risk evaluation tool;
- Lập Kế hoạch thực hiện đánh giá rủi ro hàng năm cho từng bộ phận chức năng;/Prepare annual risk assessment plan for all functions;
- Giám sát việc hoàn thành các tác vụ khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của rủi ro./Monitor remedial action completion in order to minimize consequences caused by risks;
- Đảm bảo hồ sơ rủi ro toàn Công ty được cập nhật và báo cáo kịp thời và đầy đủ;/Ensure the Company risk profile updated and reported in a timely manner and adequacy.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan./B.A degree up with relating major.
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, bán lẻ, trung tâm thương mại./ At least 05 years working experiences in same position.
- Am hiểu khái niệm Kiểm Soát Nội Bộ, Quản Trị Rủi Ro và nền tảng thực hiện (COSO). / Familiar with Internal Control Framework and Enterprise Risk Management Framework (COSO).
- Có kinh nghiệm trong thiết lập, kiểm soát ngân sách. / Have working experiences in build and control business budget.
- Đối tác kinh doanh về tài chính cho các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống Nguyễn Kim./ Be a finance business partner in Nguyen Kim system.
- Có kinh nghiệm và kiến thức về phương pháp, quy trình thực hiện kiểm toán. / Experience and knowledge of auditing methodology, process.
- Có cách nhìn ở khía cạnh kinh doanh thực tế & hợp lý. / Sound and practical business judgment;
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả trong môi trường làm việc nhanh./Ability to organize, prioritize and manage deadlines in a fast-paced work environment;

More Information

  • Experience: 5 - 15 Years

Business And Internal Control Director

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts