language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

CÔNG TY CỔ PHẦN THE OPEN HOUSE

https://toong.asia/

We create spaces which turn conversations into ideas, vision into action, and potential into self-evolution. Toong is the first work environment developer in Indochina. We create and operate a... Detail

Receive job alert by this company

Business Development Manager

Job code: BDM

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

LOCATION: HA NOI & HO CHI MINH

Business Development and revenue/ Phát triển kinh doanh và doanh thu

- Develop a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction/ Xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung vào cả lợi ích tài chính và sự hài lòng của khách hàng;

- Conduct research to identify new markets and customer needs/ Nghiên cứu để xác định thị trường mới và nhu cầu của khách hàng;

- Take care of existing customers to increase customer loyalty to Toong and can seek opportunities to cooperate with customers/ Chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm gia tăng lòng trung thành của khách hàng đối với Toong và có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với chính khách hàng;

- Proposing business ideas to constantly increase business efficiency at stations and for the company/ Đề xuất các ý kiến kinh doanh nhằm không ngừng gia tăng hiệu quả kinh doanh tại các trạm và cho Công ty;

- Build internal teams and external distribution networks to quickly complete revenue targets at locations in the area under their management/ Xây dựng đội ngũ nội bộ và mạng lưới phân phối bên ngoài nhằm nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu tại các địa điểm trong khu vực do mình quản lý;

Space Development/Phát triển không gian

- Being Toong's representative to continue working effectively with the owner/investor during the implementation of construction projects and setting up the site until the project is officially put into operation/ Là đại diện của Toong tiếp tục làm việc một các hiệu quả với chủ nhà/nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án xây dựng và setup địa điểm cho đến khi dự án đi vào hoạt động chính thức;

- Manage the overall progress of the whole project to help the project complete the schedule and quality proposed/ Quản lý về tiến độ chung của toàn dự án nhằm giúp dự án hoàn thiện đúng tiến độ và chất lượng đề ra;

Job Requirement

-        Education:        University Degrees & above (specialize in Economy, Business Administration).

Trình độ:          Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học (chuyên ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh);

-         Experience:      Minimum 3 years working experience in Business Development field;

Kinh nghiệm:    Tối thiểu 3 năm làm việc ở cùng vị trí trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh,

- Proficiency in MS Office and CRM software (e.g. Salesforce)/ Thành thạo phần mềm MS Office và CRM (Ví dụ Salesforce);

- Excellent communication and negotiable skills/ Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;

- Management and problem-solving skills/ Khả năng quản lý và giải quyết vấn đề;Excellent written and verbal communication skills in English and Vietnamese/ Khả năng nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;

- Highly motivated, flexible, reliable, honest, and resistant to pressure/ Thật thà, đáng tin cậy, chịu được áp lực, linh hoạt và nhiệt huyết;     

More Information

  • Experience: 5 - 10 Years

Employment Information

People who applied to this job also applied to:

Business Development Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN THE OPEN HOUSE

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts