About us

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

Employment Information

C&B INTERNSHIP

Job level Student / Internship
Salary $ 1,500,000 - 3,000,000 VND
Deadline to apply 05/12/2020
Industry Human Resources

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HSBC Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HSBC Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HSBC Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Un-Available LTD Co.,

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH I-Glocal - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Phạm và Các Cộng Sự

$ 1,5 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HSBC Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi