Location

Ba Ria-VT

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Being aware well of the role as Casino Audit and reporting line.

Nắm rõ vài trò của kiểm toán Casino và báo cáo

 • Under direct supervision of Casino Audit Supervisor

Chịu giám sát trực tiếp của Casino Audit Supervior

 • Conducting all business activities according to the company ethics and legal standards.

Thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh theo đạo đức công ty và quy chuẩn pháp lý

 • Understanding Minimum Internal Control System, casino operations and systems (IGT, Supernova, etc.).

Hiểu Minimum Internal Control System, hoạt động casino và các hệ thống (IGT, Supernova, vv)

 • Auditing to ensure all gaming transactions meeting casino and local's standards, policies and procedures and then examining them for accuracy before posting daily journal entries on Cenium, the accounting system.

Kiểm toán phải đảm bảo tất cả các giao dịch chơi game phù hợp tiêu chuẩn casino và tiêu chuẩn địa phương, chính sách, thủ tục phải kiểm tra chính xác trước khi thực hiện trên Cenium, hệ thống kế toán

 • Applying knowledge and understanding of accounting and casino audit procedures towards the goal of developing, counseling, training and scheduling of accounting clerks.

Vận dụng kiến thức và sự hiểu biết về thủ tục kế toán, kiểm toán sòng bạc, hướng tới mục tiêu phát triển, kế hoạch đào tạo đối với nhân viên kế toán

 • Maintaining the necessary internal controls required to safeguard the property’s assets and integrity, utilizing company guidelines,

Duy trì kiểm soát nội bộ cần thiết để bảo vệ tài sản toàn vẹn theo hướng dẫn của công ty

 • Evaluating and communicating audit findings in order to recommend and implement correctional courses of action

Tổ chức đánh giá thẩm định quả kiểm toán để đề xuất và thực hiện các động thái đúng

 • Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ với các chính sách kế toán nội bộ và chính sách bên ngoài hiện hành có và các quy trình liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động

 • Safeguarding all confidential information.

Bảo vệ tất cả thông tin tuyệt mật

 • Completing and distributing daily flash gaming reports.

Hoàn thành và phân bổ báo báo game hàng ngày

 • Cooperating with Hotel section to finalize and complete settlement for casino guests.

Phối hợp với bên khách sạn để hoàn thiện và giải quyết đầy đủ cho khách casino

 • Making sure that areas of accountability are executed in uncompromised levels and proper utilization of resources is a must.

Đảm bảo rằng các khu vực trách nhiệm được thực hiện ở mức độ vượt trội và sử dụng hợp lý nguồn lực

 • Executing training programs and tools at Casino Operations to broaden knowledge and improve working process.

Chp hành chương trình đào to và công c Operations Casino đ m rng kiến thc và ci thin quá trình làm vic

 • Training, motivating and providing on-going communication among the team to deliver the best output with professionalism while promoting a culture of accountability.

Đào tạo, thúc đẩy và phát triển giao tiếp giữa các đội để đạt tính chuyên nghiệp và thúc đẩy văn hóa làm việc trách nhiệm.

 • Keeps leadership informed on a timely basis of any abnormal matter from expected results.

Thông báo lãnh đạo kịp thời của bất kỳ vấn đề bất thường từ kết quả dự báo

 • Must be able to meet the attendance guidelines of the job and adhere to departmental and company policies.

Phi có kh năng đáp ng yêu cu các công vic và tuân th các chính sách phòng ban và công ty

 • Handling any aspect of casino audit

Xử lý mọi khía cạnh của kiểm toán sòng bạc

 • Performing other related duties as assigned.

Thc hin các nhim v liên quan khác theo s phân công.

Job Requirement

 • Bachelor’s degree in Finance and Accounting, preferably in accounting, auditing or a related field.

Cử nhân Tài chính Kế toán, ưu tiên kế toán, kiểm toán hoặc một lĩnh vực liên quan…

 • Accounting/ Auditing/ Gaming experience is preferable. Knowledge of accounting and auditing.

Có kinh nghiệm Kế toán / Kiểm toán / Gaming là một lợi thế. Kiến thức về kế toán và kiểm toán

 • Must present a well-groomed appearance.

  Thể hiện sự chu đáo

 • Ability to communicate fluently in both Vietnamese and English languages at the workplace both verbally and nonverbally.

  Có khả năng giao tiếp thông thạo cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh tại nơi làm việc cả bằng lời nói và văn bản

 • Well organized, multitask, detail oriented, problem solving.

  Có kỹ năng tổ chức tốt, thực hiện đa nhiệm vụ, biết định hướng chi tiết, có kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Microsoft Office skills are required.

  Yêu cầu có kỹ năng Microsoft Office

 • Solid and professional communication skills, both oral and written.

  Kỹ năng giao tiếp vững rắn và chuyên nghiệp, cả nói và viết

 • Must be able to work with minimal supervision, handle a fast-paced, busy, and somewhat stressful environment, and work under pressure and meet deadlines with particular attention to detail.

Có khả năng làm việc với sự giám sát tối thiểu, xử lý công việc nhanh dưới môi trường làm việc áp lực và đáp ứng đúng thời hạn từng chi tiết công việc

 • Must have the ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy.

Phải có khả năng giải đáp các tình huống khó khăn hoặc căng thẳng bằng sự ngoại giao khéo léo

 • Capacity to foster productive relations with peers to ensure teamwork is the prevailing way to do business.

Biết thúc đẩy mối quan với đồng nghiệp để đảm bảo hiệu quả làm việc theo nhóm là chìa khóa của kinh doanh

 • Working varied shifts including weekends and holidays

Làm việc linh hoạt bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback