language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chief Accountant

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. To organize, assign and supervise the Accounts staff on their job function, performance and day today operation.

Tổ chức, phân công và giám sát các nhân viên Kế toán theo chức năng công việc, sự thi hành nhiệm vụ và hoạt động thường ngày của họ.

2. Prepare and review the accounting, financial and other related reports / documents for internal, external reference or circulation. And to ensure the reports are submitted accurately and timely.

Chuẩn bị và xem xét các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan khác/ các tài liệu để tham khảo nội bộ, bên ngoài hoặc để lưu hành đồng thời đảm bảo các báo cáo được trình nộp một cách chính xác và kịp thời.

3. Liaise with Head Office, Financial Institutions, auditors, tax agent and other statutory bodies on accounting and financial related matters.

Liên lạc với Trụ sở chính, các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, cơ quan thuế và các cơ quan pháp luật khác về những vấn đề liện quan đến kế toán và tài chính.

4. Monitor to ensure compliance and submit the required taxes (VAT, CIT, FCT, etc) to the Tax Authority.

Giám sát để đảm bảo việc thực hiện đúng và nộp các khoản thuế cần thiết (thuế GTGT, thuế TNDN, FCT, vv) cho Cơ quan Thuế.

5. To check the journal entries and posting reports prepared by the Accounts team.

Kiểm tra các khoản vào sổ mỗi ngày và các báo cáo sổ cái được tổ Kế toán chuẩn bị.

6. Responsible for the provision of training, guidance and support to the Accounts team, to monitor and review their performance to ensure achievement of the targeted goal and maintain reasonable quality of works.

Chịu trách nhiệm về việc đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho tổ Kế toán, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của họ để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra và duy trì chất lượng công việc hợp lý.

7. Organize the compilation of financial statements for review by the Financial Controller.

Tổ chức lập báo cáo tài chính để Giám đốc Tài chính xem xét.

8. To be fully responsible, under the law and statutory requirements of Vietnam, for the submission of tax and financial documents to the Authorities.

Hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc nộp thuế và các văn bản tài chính cho các nhà chức trách theo quy định và các yêu cầu pháp luật của Việt Nam,

9. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tùy từng thời điểm.

Job Requirement

 • Diploma or equivalent qualification.
 • Minimum 10 years working in Financial Accounting function.
 • Knowledge of using spreadsheet, Account software.
 • Able to communicate with all levels, initiate and hard working.

-----------------------------------------------------------

 • Bằng cấp hoặc chứng nhận tương đương.
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công việc Tài chính kế toán.
 • Biết sử dụng phần mềm Kế toán.
 • Giao tiếp tốt, sáng tạo và cần cù.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Chief Accountant"

Chief Accountant

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts