language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chuyên Gia Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 12/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện cơ chế hoạt động của Khối Kiểm toán nội bộ; Cải thiện thực tiễn kiểm toán:
- Tham gia, đóng góp ý kiến với BLĐ Khối về việc xây dựng, triển khai Chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, nền tảng công nghệ thông tin, điều kiện cơ sở hạ tầng, Quy chế, chính sách và quy trình Kiểm toán nội bộ của Kiểm toán nội bộ (theo từng thời kỳ)
- Tham gia, hỗ trợ quá trình thực hiện quy trình kiểm soát và nâng cao chất lượng kiểm toán.
- Tùy theo kinh nghiệm chuyên môn, tham gia góp ý đối với việc phát triển các phương pháp và hướng dẫn cho các loại hình kiểm toán và rủi ro đặc thù để nâng cao chất lượng kiểm toán.
- Thường xuyên cập nhật các diễn biến trong hoạt động ngân hàng để áp dụng vào công tác kiểm toán và tư vấn về kiểm soát và rủi ro cho các bộ phận trong Ngân hàng và các Công ty Con một cách phù hợp.
- Thông qua việc thực hiện hoạt động kiểm toán, đảm bảo tính đầy đủ, hiệu quả và liên tục cải thiện chức năng KSNB, các quy trình điều hành và quản lý rủi ro trong nội bộ ngân hàng, đồng thời phối hợp với các bên liên quan, tư vấn cho các đơn vị kinh doanh về việc xây dựng/cải thiện hệ thống KSNB.
- Tham gia các cuộc họp quan trọng theo phân công để nắm bắt và thường xuyên cập nhật về các rủi ro trọng yếu của Ngân hàng tại mỗi thời điểm và xem xét các ảnh hưởng của chúng tới chiến lược, kế hoạch, phạm vi kiểm toán; báo cáo, trao đổi tại các cuộc họp Khối KTNB nhằm cập nhật tình hình hoạt động và các rủi ro chính của Ngân hàng, hoạt động của Khối KTNB.

2. Công tác lập Kế hoạch Kiểm toán và Ngân sách hàng năm: Theo sự phân công của Trưởng phòng KTNB:
- Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.
- Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch KTNB và các hoạt động khác của Khối KTNB theo quy định của Ngân hàng.
- Định kỳ tham gia việc rà soát, đánh giá lại các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

3. Thực hiện kiểm toán trong năm (theo phân công từ BGĐK/Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ):
- Đối với các cuộc kiểm toán được phân công, tổ chức và giám sát việc thực hiện:
+ Có thể làm Trưởng đoàn cho các cuộc kiểm toán quy mô lớn và rất lớn. Đảm bảo từng cuộc kiểm toán được lập kế hoạch, giám sát hợp lý, áp dụng các phương pháp kiểm toán phù hợp, hiệu quả, bao trùm tất cả các rủi ro trọng yếu của đơn vị được kiểm toán, tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán (trong và ngoài Khối KTNB) trong suốt quá trình kiểm toán khi cần thiết để đảm bảo xác định phạm vi kiểm toán, việc đánh giá rủi ro phát hiện và đối tượng kiểm toán một cách thận trọng, phù hợp.
+ Đảm nhận được vai trò trưởng đoàn các job liên quan đến các báo cáo tài chính Ngân hàng/ Khối tài chính của ngân hàng.
+ Thực hiện tư vấn cho BKS, Lãnh đạo Khối, các đoàn kiểm toán các vấn đề phức tạp liên quan đến nghiệp vụ và các chuẩn mực về tài chính, kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, phân tích tài chính...
+ Tham gia các dự án của Khối/của Ngân hàng liên quan đến mảng tài chính, kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, phân tích tài chính... Có thể làm quản lý dự án đối với các dự án liên quan.
+Lập kế hoạch, chương trinhgn kiểm toán phù hợp về mặt thời gian, tối ưu hóa nguồn lực kiểm toán và đảm bảo chất lượng và hiệu quả kiểm toán.
+ Điều phối hoạt động của Kiểm toán nội bộ phù hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đảm bảo kiểm toán đầy đủ, toàn diện, hiệu quả và giảm thiểu tối đa sự trùng lặp công việc với các loại hình kiểm tra, kiểm soát khác.
+ Đảm bảo kiểm soát chất lượng của các cuộc kiểm toán thông qua việc rà soát và phê duyệt các tài liệu lập kế hoạch kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán tại thực địa, giám sát, rà soát và phê duyệt công việc trong suốt thời gian thực địa và quá trình báo cáo kết quả kiểm toán theo quy trình kiểm toán hiện hành.
+ Chịu trách nhiệm lập và rà soát các báo cáo kiểm toán trước khi khi đệ trình BLĐ Khối rà soát, phê duyệt và ban hành. Đảm bảo báo cáo kiểm toán nêu bật các kết luận chính và xếp hạng rủi ro đối với các chốt kiểm soát, môi trường kiểm soát và đối tượng kiểm toán phù hợp, các kiến nghị rõ ràng, khả thi, có đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện và thời hạn thực hiện cụ thể;
+ Báo cáo ngay lên các BLĐ Khối những vấn đề có rủi ro cao, gây thất thoát hoặc có thể gây ảnh hưởng lớn trong hoạt động và đề xuất những biện pháp giảm thiểu tổn thất, kiểm soát rủi ro.
+ Đảm bảo chất lượng công việc và kết quả kiểm toán được ghi chép và lưu trữ đúng quy định.
- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên trong đoàn kiểm toán giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công việc.
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát đoàn kiểm toán để đảm bảo tiến dộ, trao đổi với Ban lãnh đạo đơn vị kiểm toán (và các đơn vị liên quan khi có thay đổi trong quá trình thực hiện kiểm toán.
- Lập kế hoạch và giám sát các nhiệm vụ khác do BKS/BLĐ Khối yêu cầu và phân bổ nhiệm vụ cho các nhóm kiểm toán phù hợp.
- Thực hiện việc cập nhật, trao đổi trực tiếp, thường xuyên với BLĐ Khối về các vấn đề phát sinh trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán.

4. Tổ chức thực hiện theo dõi khắc phục phát hiện kiểm toán
- Tham gia, hỗ trợ GSTX theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán, phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng đảm bảo các phát hiện đều được thực hiện khắc phục một cách triệt để, không trì hoãn.
5. Tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển nguồn lực kiểm toán
- Tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm.
- Tham gia thực hiện các chương trình đào tạo, chía sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ cán bộ, nhân viên liên tục để đảm bảo phát triển chuyên nghiệp của các cá nhân.
- Thúc đẩy, truyền cảm hứng, tạo các cơ chế để nhân viên phát huy được toàn bộ sở trường và các năng lực đã có.
- Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng/ triển khai việc đánh giá hiệu quả làm việc nhằm kịp thời khuyến khích các nhân viên làm việc tích cực, hiệu quả và có những chương trình tương tác, hỗ trợ thúc đẩy các nhân viên làm việc chưa hiệu quả.
- Giám sát và quản lý kết quả thực hiện của nhân viên tham gia các cuộc kiểm toán được phân công:
- Hàng năm, tham gia đóng góp ý kiến về việc xây dựng và cập nhật kế hoạch nhân sự kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt trong Khối.

6. Quản lý, giám sát hoạt động của Phòng
- Hỗ trợ Trưởng phòng KTNB trong việc giám sát và quản lý kết quả thực hiện và các chỉ tiêu của nhân viên và của toàn Phòng để bảo đảm đáp ứng mục tiêu hoạt động của Khối
- Tham gia đánh giá kết quả công việc của nhân viên, giám sát quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của Phòng.
- Hỗ trợ Trưởng Phòng phát triển, đào tạo nhân sự của Phòng đảm bảo số lượng, chất lượng cho hoạt động kiểm toán của Phòng và sự phát triển chung của Khối KTNB theo mục tiêu từng năm của Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Khối.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kiểm toán.

Job Requirement

1. Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên Chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
- Có hiểu biết sâu về các tiêu chuẩn Kiểm toán, chất lượng Kiểm toán, Quản trị rủi ro và Quản trị doanh nghiệp.
- Ưu tiên người có chứng chỉ nghề nghiệp liên quan như ACCA, CPA, CIA, CFA...
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng
- Thành thạo tin học văn phòng.
- TOEIC tối thiểu 500 điểm.
- Khả năng năm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
- Khả năng phân tích, tổng hợp.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Khả năng giao tiếp, cần cù chịu khó
- Khả năng nhận thức,  có trách nhiêm trong công việc.

2. Yêu cầu kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính, ngân hàng tối thiểu năm (05) năm
- Đã từng làm vị trí quản lý từ cấp Trưởng phòng trở lên tối thiểu ba (03) năm
- Có kinh nghiệm triển khai chính sách và tiêu chuẩn kiểm toán
- Hiểu biết sâu và rộng về chính sách kế toán/ kiểm toán,  Chuẩn mực kế toán VAS, IFRS và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán tài chính ngân hàng và doanh nghiệp.
- Có khả năng lâp,  đọc hiểu, phân tích Báo cáo tài chính và kiểm soát tài chính ngân hàng, doanh nghiệp
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng 

3. Yêu cầu khác:

- Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo (thành thạo về, nghe nói đọc viêt và dịch được tài liệu liên quan đến kiểm toán, tài chính và ngân hàng)

Quyền lợi:

- Thu nhập: theo thỏa thuận và cạnh tranh với thị trường

- Thưởng tháng 13 (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Thưởng năng suất (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Thưởng các ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc được đánh giá từ hoàn thành trở lên (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Ngày phép: Từ 14-18 ngày (Theo cấp bậc công việc)

 - Bảo hiểm: Bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm VPBank care.

- Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các khóa học chung của toàn hàng & đăng ký khóa học theo yêu cầu của công việc & nguyện vọng cá nhân

- Phụ cấp: ăn ca: 35.000 VND/ngày, phụ cấp điện thoại

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 2 sáng thứ 7 trong tháng

- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa rất thú vị như: cuộc thi Miss & Mr, Áo Dài, Sing & Dance, Trạng Nguyên, Chinh phục đỉnh Phan xi Păng, các cuộc thi thể thao, ...

- Môi trường năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội được đào tạo, học hỏi và phát triển

CV vui lòng gửi về mail
 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn/Company size: Trên 10.000
Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên...Detail

Similar jobs

Chuyên Gia Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts