About us

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY - FGG

Employment Information

Chuyên viên Đào tạo FGG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2023
Industry Education /Training

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Duong

Công ty CP Scots English Australia

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Hai Duong | Vinh Phuc

Công ty CP Scots English Australia

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Hai Duong | Vinh Phuc

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Hai Duong | Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 14 Mil - 17 Mil VND

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Duong

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Hai Duong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Duong