Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  10 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  01/05/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Công việc văn phòng , giờ làm cố định: 08:00 - 17:00 từ thứ Hai - Thứ 6
 2. Công tác Kế toán tổng hợp:
  • Xây dựng chỉ tiêu KPI cho các phòng ban:
   • Xây dựng KPI kinh doanh cho các phòng ban
   • Phân bổ chi phí cho các phòng ban
  • Thực hiện công tác:
   • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

   • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

   • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

   • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết

   • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng cty

   • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty

   • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

   • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

   • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

   • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

   • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

   • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

   • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của trưởng bộ phận

   • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

 3. Công tác Báo cáo để hạn chế rủi ro:
 4. Công tác tham mưu:
  • Tham mưu cho trưởng bộ phận Hậu cần:
   • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

   • Tham mưu cho trưởng bộ phận Hậu cần về công tác kế toán

   • Và các nội dung khác liên quan công việc Kế toán.

Job Requirement

- Trình độ tối thiểu Cao Đẳng chuyên ngành Tài chính, kế toán/ kiểm toán, ngân hàng
- Kỹ năng hợp tác, giao tiếp, xử lý tình huống

- Ổn định lâu dài

* Kinh nghiệm làm kế toán (có phụ trách thủ kho, thủ quỹ, khai báo thuế, KTTH) là một lợi thế.

* Ngoài lương cạnh tranh còn có phụ cấp tiền cơm.kế

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Salary: 10 Mil - 15 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job