language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Pháp chế cao cấp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
Updated: 27/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Consulting, Law / Legal Services

  Deadline to apply: 26/08/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tư vấn giúp lãnh đạo trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp (điều lệ, nội quy, quy chế,….)

- Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong việc phổ biến các quy định của doanh nghiệp.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp.

- Soạn thảo và/hoặc tham gia soạn thảo các hợp đồng, giao dịch. Có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng, giao dịch do các bộ phận khác của doanh nghiệp và/hoặc do đối tác soạn thảo trước khi trình lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tư vấn và/hoặc tham mưu việc thuê luật sư để xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

- Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài.

- Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giải quyết các tranh chấp mà doanh nghiệp là một bên liên quan để bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động

- Tham gia tố tụng hoặc tham mưu để lãnh đạp doanh nghiệp thuê luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của doanh nghiệp (nếu có yêu cầu).

- Chù trì, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo doanh nghiệp giao.

Job Requirement

-         Tối thiểu trình độ Đại học.

-         Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là lợi thế.

-         Am hiểu luật dân sự, luật kinh tế, luật lao động và các luật khác có liên quan

-         Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm trong đó tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc tại mảng Pháp chế doanh nghiệp.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Company size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (Công ty Việt Phương) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Phương, được thành lập từ...Detail

Chuyên viên Pháp chế cao cấp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts