language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Action Composites Hightech Industries

CNC - Production Team leader

Action Composites Hightech Industries
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Direct operate CNC machine (change cutting tools, adjust machine, running machine, Load and unload product ….)

Trực tiếp vận hành máy CNC (thay dao cắt, chạy máy, lắp và tháo sản phẩm trên khuôn)

Ensure safety condition in workstation (for machine, for people, for routing activities)

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn tại khu vực (cho máy, người và các hoạt động sản xuất hang ngày)

Responsibility to ensure all soft file in CNC computer can use and maintain source files.

Chịu trách nhiệm và đảm bảo và duy trì hạt động tốt tất cả file cho máy CNC.

Review drawings, specifications requirements of products.

Soát xét bản vẽ, Tiêu chuẩn yêu cầu sản phẩm.

Manage people in CNC workstation

Quản lý công nhân dưới quyền tại khu vực CNC.

Responsibility about Output, quality, and cycle times for products

Chịu trách nhiệm về đầu ra, chất lượng, thời gian gia công của sản phẩm.

Responsibility 5S, PPE at CNC workstation

Chịu trách nhiệm 5S, trang bị bảo hộ lao động tại khu vực.

Job Requirement

3-5 years’ experience to operate CNC machine

3-5 năm kinh nghiệm vận hành máy CNC.

Experience as a Leader position.

Có kinh nghiệm tại vị trí Tổ trưởng.

Proactive, work under pressure, approach new technology.

Năng động, Chịu áp lực công việc, tiếp cận công nghệ mới.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Action Composites Hightech Industries

https://www.action-composites.com/Company size: 1600
ACTION COMPOSITES is an aspiring and global operating company. We are specialist in development, design and production of carbon composite components. Our...Detail

CNC - Production Team leader

Action Composites Hightech Industries

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts