language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Duty Engineer/Leader - MEPF / Kỹ Sư Trực Ca - MEPF

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Employee Shuttle Service
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1. VẬN HÀNH

- Có sự hiểu biết đối với tất cả những quy tắc xây dựng quốc tế và trong nước của hệ thống MEPF.

Be adapt in aware of International and Local Building Codes of all MEPF Systems

- Đảm bảo tất cả các vấn đề về kỹ thuật của dự án được tuân thủ nghiêm ngặt và phù hợp với Điều khoản Hợp đồng, Thông số Kỹ Thuật cụ thể, Thông số kỹ thuật chung và Bản vẽ hợp đồng.

Ensure all technical aspects of the projects are strictly complied with and in conformity with Conditions of Contract, Particular Specifications, General Specifications, and Contract Drawings.

- Cung cấp kế hoạch đầu và cho công tác MEPF và lập kế hoạch theo dõi cũng như so sánh tiến độ tại công trường.

Provide Planning input for the MEPF works and Monitor Planning vs. Progress on site.

- Cung cấp kế hoạch tổng thể và phân tích rủi ro.

Provide program planning capabilities including interfaces and risks analysis.

- Xây dựng kế hoạch hành động và phục hồi để hỗ trợ chương trình cho đúng thời hạn.

Develop Action and Recovery plans to support program delivery on time.

- Đảm bảo hoạt động diễn ra thuận lợi và chính xác dựa trên các nhiệm vụ được giao.

Ensure smooth and accurate running of operations based on the given task

2. CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ

- Thực hiện/ theo sát quy trình về QA/QC bằng việc duy trì và theo sát hướng dẫn về QA/QC của dự án.

Implement / follow proper QA/QC procedures by maintaining and following Project QA/QC Manual.

- Bảo mật tất cả các thiết bị được cập nhật về việc bảo trì.

Secure all equipment are updated in terms of preventive maintenance

3. BẢO TRÌ AN TOÀN

- Đảm bảo việc yêu cầu về sức khỏe và an toàn được cung cấp và tuân thủ theo quy định.

Ensure that the health and safety requirements are provided and that they comply authorities and regulations.

- Cung cấp hướng dẫn cho việc hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì.

rovides guidance for technical supports and maintenance.

4. CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ

- Chuẩn bị báo cáo kịp thời theo phạm vi và định dạng đã được phê duyệt để không ảnh hưởng tới bộ phận khác, đảm bảo hiệu quả, chi phí và những vấn đề tương tự.

Prepares timely report in accordance with the approved scope and format affecting the other department, efficiency, costs and the like.

- Báo cáo những tai nạn, thương tích và điều kiện làm việc không an toàn cho giám sát.

Report accidents, injuries, and unsafe work conditions to superior.

- Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác theo phân công của cấp trên để đảm bảo đúng thời gian.

Performs other reasonable job duties as assigned by superiors from time to time

Job Requirement

1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1.1 Trình độ học vấn

- Bằng cử nhân về cơ khí và điện

Bachelor’s Degree in mechanical & Electrical Engineering.

1.2 Kinh nghiệm làm việc

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận hành và Bảo trì hệ thống MEPF bao gồm hệ thống phụ trợ / hệ thống ELV, hoàn thiện nột thất và phụ kiện cũng như xây dựng và hoàn thiện kiến trúc của song  bạc với tiêu chuẩn 5 sao ở những vị trí tương tự.

Minimum ten (10) years’ experience in Operations & Maintenance of MEPF  systems including Auxiliary/ELV Systems, interior finishes furniture and fittings as well as building envelope and architectural finishes of casinos and large 5 star in the capacity of Duty Engineer or Supervisor or in similar positions.

1.3 Các kỹ năng

- Hiểu biết tốt về kỹ năng máy tính và các sự dụng các ứng dụng của MS Office, bao gồm cả Outlook.

Good working knowledge in PC Skills and use of all MS Office Applications, including Outlook.

- Có hiểu biết tốt về cơ khí và điện cũng như việc bảo trì hệ thống MEDP và sự hoàn tất hệ thống nhận dạng.

Excellent technical knowledge in mechanical or electrical engineering, as well as maintenance of MEPF systems and ID finishes.

- Có hiểu biết tốt về hệ thống ELV và yêu cầu về bảo trì, cũng như những hiểu biết liên quan tới việc bảo trì hoàn tất kiến trúc.

Good working knowledge of ELV Systems and their maintenance requirements. Knowledge related to maintaining architect finishes.

1.4  Ngôn ngữ

- Thành thạo ngôn ngữ Tiếng Việt / có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là lợi thế.

Proficiency in Vietnamese is a must/ English speaking is in advantage

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

hoiana.comCompany size: 100-4000
Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total...Detail

Similar jobs

Duty Engineer/Leader - MEPF / Kỹ Sư Trực Ca - MEPF

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts