language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Gấp - Kiểm Toán Viên / Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Nội (Tại Hà Nội/TP HCM)

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 12/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm toán thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho việc kiểm tra, kiểm toán mọi hoạt động của Ngân hàng được tiến hành chặt chẽ và có hiệu quả.

Trực tiếp tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất và kiểm toán định kỳ việc chấp hành các quy định đối với các mặt hoạt động của Ngân hàng trong phạm vi được phân công. Lập biên bản kiểm tra, kiểm toán; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý những vi phạm, thiếu sót của các Đơn vị theo sự phân công.

Đánh giá độc lập, khách quan đối với các đơn vị, hoạt động của NHXD.

Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán theo qui định; đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt các công tác kiểm tra, kiểm toán.

Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tham gia giải quyết, báo cáo việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại NHXD

Nơi làm việc: Hà Nội/TP HCM

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại Học chuyên ngành Tài Chính Kế Toán, Kiểm Toán, hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Ưu tiên có kinh nghiệm Kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán độc lập
- Tố chất: Độc lập, chính trực, khách quan, bảo mật, tuân thủ, thận trọng, có thái độ hoài nghi đúng mực

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Gấp - Kiểm Toán Viên / Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Nội (Tại Hà Nội/TP HCM)

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts