language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

General Accountant - Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence
Updated: 09/11/2018

Employment Information

Job Description

 • Record all transactions (accounts payable and receivable, banks, expenditure allocation, revenue...).
 • Perform regular reconciliation of general ledger accounts (both P&L and Balance Sheet)
 • Preparing PIT, CIT, VAT, reports and other tax correspondences for the tax department, etc.
 • Deal with Tax Department and other Vietnam authorities when requested. Assist and liaise with tax officer on year end audits
 • Manage inventory, cost of goods sold, fixed assets, GL, expenditure by cost center.
 • Daily check and review accounting transaction
 • Handle general ledger, inventory lists, payable and receivable accounts
 • Ensure monthly closing of accounting records is done in a timely manner and in accordance with company policy and local regulations
 • Evaluate accounting and financial systems, procedures and practices and make recommendations for improvements and modifications
 • Control and supervise all transaction in POS system, accounting software system
 • Supporting the Chief Accountant in preparation and supply of financial and accounting duties
 • Define and control accounting books related to internal and external specifications.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ghi lại tất cả các giao dịch (các khoản phải trả và phải thu, các ngân hàng, phân bổ chi tiêu, doanh thu ...).
 • Thực hiện điều chỉnh thường xuyên các tài khoản sổ cái chung (cả P & L và Bảng cân đối kế toán)
 • Chuẩn bị bảo cáo thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT và các thư từ thuế khác cho cơ quan thuế, v.v.
 • Làm việc với Cục thuế và các cơ quan chức năng khác của Việt Nam khi được yêu cầu. Hỗ trợ và liên lạc với cán bộ thuế về kiểm toán cuối năm
 • Quản lý hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, tài sản cố định, GL, chi phí theo trung tâm chi phí.
 • Kiểm tra hàng ngày và xem xét giao dịch kế toán
 • Xử lý sổ cái chung, danh sách kiểm kê, tài khoản phải trả và phải thu
 • Đảm bảo đóng hồ sơ kế toán hàng tháng được thực hiện một cách kịp thời và phù hợp với chính sách của công ty và quy định của địa phương
 • Đánh giá các hệ thống kế toán và tài chính, thủ tục và thực hành và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện và sửa đổi
 • Kiểm soát và giám sát tất cả các giao dịch trong hệ thống POS, hệ thống phần mềm kế toán
 • Hỗ trợ Kế toán trưởng chuẩn bị và cung cấp các nhiệm vụ tài chính và kế toán
 • Xác định và kiểm soát sổ kế toán liên quan đến thông số kỹ thuật nội bộ và bên ngoài.

Job Requirement

 • Degree:University
 • Major: Finance/Accounting/Banking, Economic and equivalent
 • Experience: 4 Year. 
 • Skill: Communication, Organization, Planning...
 • Related certificates: English, computer, etc.
 • Related knowledge: Economic law, Labor law, etc.
 • Necessary pigments:

            + Responsibility in work, independent, fast and complete good job undertaken

            + Teamwork spirit, following and urge colleagues meet related job to finalize and submit report on time.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bằng cấp: Đại học
 • Chuyên ngành: Tài chính / Kế toán / Ngân hàng, Kinh tế và tương đương
 • Kinh nghiệm: 4 Năm.
 • Kỹ năng: Giao tiếp, tổ chức, lập kế hoạch ...
 • Chứng chỉ liên quan: Tiếng Anh, máy tính, v.v.
 • Kiến thức liên quan: Luật kinh tế, Luật lao động, v.v.
 • Sắc tố cần thiết:

             + Trách nhiệm trong công việc, độc lập, nhanh chóng và hoàn thành tốt công việc thực hiện

             + Tinh thần đồng đội, theo dõi và thúc giục các đồng nghiệp gặp gỡ công việc liên quan để hoàn thiện và nộp báo cáo đúng thời hạn.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 29 - 40
 • Job type : Permanent
 • Working time: Working hours from 8h30 to 17h30 from Monday to Friday. Can work overt
 • Benefit: Other benefits are specified in company policy...
 • Holidays: Allow 12 AL days yearly from the date of Labor Agreement

Company Overview

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

www.mibs.com.vnCompany size: 2500-4000
Công ty MIBS là chuyên gia giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự, tổ chức sự kiện và truyền thông. Với quan niệm: “ Muốn kinh doanh tốt, phải có đạo...Detail

People who applied to this job also applied to:

General Accountant - Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts