Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  03/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Purpose of Position/ Mục đích của công việc

 • Control Intercompany transaction.

Theo dõi kiểm soát các khoản nội bộ

 • Control Fixed Assets/equipment for all Branches.

Theo dõi kiểm soát Tài sản Cố định, CCDC cho toàn Công ty.

 • Control and review all general transaction.

Theo dõi và kiểm tra tất cả các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

 • Support and review reconcile Sales $ VAT with monthly sales report $ GL.

Hỗ trợ và kiểm tra đối chiếu doanh thu bán hang và thuế VAT với báo cáo bán hang và sổ cái hang tháng.

 • Assits to prepare VAT, BIT return for Zeta.

Hỗ trợ trợ và lập báo cáo thuế VAT, TNDN cho Zeta.

 • Check payment to suppliers/staffs

Kiểm tra thanh toán tiền cho nhà cung cấp và nhân viên

 • Control monthly claim transaction to Clients

Theo dõi các nghiệp vụ phát sinh với Hãng

Responsibility/Trách nhiệm

1. Monitoring and following up and booking all payment term, payment due date of interncorn transaction as well as third party accounts.

Giám sát và theo dõi các điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán của các nghiệp vụ thanh toán nội bộ cũng như là với bên thứ Ba.

2 Checking staff’s booking and making adjustment.

Kiểm tra các nghiệp vụ hạch toán của nhân viên và điều chỉnh nếu có sai sót.

3. Handling special entries: prepayment, accrual, adjustment…

Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp như: chi phí trả trước, chi phí trích trước, bút toán điều chỉnh…

4. Reconciliation for Non- Trade payable accounts.

Kiểm tra đối chiếu tất cả các tài khoản thanh toán của bộ phận Non- Trade.

5. Reconciliation for I/C accounts.

Kiểm tra đối chiếu các tài khoản thanh toán nội bộ.

6. Support and review reconcile Sales & VAT with monthly sales report & GL.

Hỗ trợ và kiểm tra báo cáo bán hàng và thuế VAT với báo cáo bán hàng và sổ cái hàng tháng.

7. Assit to prepare VAT, BIT return for Zeta.

Hỗ trợ lập báo VAT, TNDN cho Zeta.

8. Updating monthly schedules for all related accounts.

Cập nhật báo cáo hàng tháng cho tất cả các tài khoản liên quan.

9. Signing off balance confirmation with Principals/ third Parties.

Kiểm tra và ký xác nhận công nợ Đối tác/ bên thứ Ba.

10. Control and reconciliation for Fixed Assets/equipments of the Company in the Nationwide mothly. Process the Fixed Assets/equipment Count yearly.

Kiểm soát và đối chiếu Tài Sản Cố Định/CCDC cho toàn Công Ty hàng tháng. Tổ chức thực hiện việc kiểm kê Tài Sản Cố Định/CCDC hàng năm.

11. Verfication for requisition for Purchase of Fixed Assets/ Long Term Office Equipment against Budget before making payment to Suppliers.

Kiểm tra Yêu Cầu Mua Tài Sản Cố Định/ Thiết Bị Dài Hạn của các Phòng Ban so với ngân sách trước khi thanh toán cho nhà cung cấp.

12. Other tasks assigned by Managers.

Các nhiệm vụ khác sẽ được phan bổ bởi người quản lý.

Job Requirement

Education & Qualification

 • University degrees in Industrial Engineering/Supply Chain/Logistics or Business

Working Experience

 •  Degree in Finance & Accounting
 • Experiences in Trade Ap senior accountant.

Other Specific Requirements

 • Good communication skill
 • Good Computer skill
 • Competent English language skill
 • Accurate, carefully, work hard
 • Management & leadership skills

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback