language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KHÔNG GIAN (SPACE GROUP)

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (ICOOL CO.,LTD - ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM LĨNH VỰC F&B, HOSPITALITY)

CÔNG TY TNHH TM - KT - DV ICOOL (SPACE GROUP)
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

I. Tóm tắt công việc: Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của phòng Hành Chánh Nhân Sự (HCNS), lập kế hoạch nguồn nhân lực, tổ chức tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, phát triển nguồn lực, chăm lo đời sống; tổ chức thực hiện các công tác hành chính, công nghệ thông tin, nhằm hoàn thành mục tiêu của phòng và phối hợp với các đơn vị khác hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty

II. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chính:

a. Tổ chức, điều hành hoạt động của phòng HCNS, bao gồm việc hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, hệ thống và nguồn lực của phòng.

 • Thiết kế cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực.
 • Thiết lập quy trình làm việc, quy trình nghiệp vụ HCNS
 • Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng và mô tả công việc của chức danh nhân viên phụ trách.
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả (KPIs) của phòng và nhân viên trực thuộc, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
 • Xây dựng và quản lý, kiểm soát ngân sách hoạt động của phòng.

b. Quản lý công tác hoạch định nguồn nhân lực.

 • Tổ chức, hướng dẫn, quản lý việc lập kế hoạch định biên nhân sự hàng năm.
 • Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, bao gồm: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mô tả công việc, tự điển năng lực,chính sách (hệ thống ngạch- bậc lương, lộ trình công danh, quy định tiền lương, khen thưởng, phúc lợi,…), quy định đánh giá nhân viên, văn hóa Doanh nghiệp, …., đảm bảo tuân thủ Bộ luật lao động.

c. Quản lý công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập.

 • Tổng hợp, phân tích các yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng.
 • Tổ chức thiết lập và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
 • Tổ chức tiếp nhận người lao động, đào tạo hội nhập cho người lao động trước khi bàn giao cho các Phòng ban liên quan.
 • Tham mưu việc đánh giá nhân sự mới sau thử việc, đề xuất – trình duyệt việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
 • Tổ chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt thời gian thử việc.

d. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.

 • Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo hàng năm.
 • Xây dựng quy trình, quy định, chính sách, giáo trình cho công tác đào tạo chuyên môn
 • Tiếp nhận, xem xét, trình duyệt các yêu cầu đào tạo phát sinh theo nhu cầu thực tế.
 • Phân tích, tìm kiếm, lựa chọn các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Công ty.
 • Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo (bên ngoài, nội bộ) của toàn Công ty theo định kỳ hàng tháng,
 • Hoàn tất các thủ tục đào đạo và theo dõi sau đào tạo
 • Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo hàng tháng, đề xuất các chế tài thưởng, phạt

e. Phối hợp với Ban Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh hàng năm.

 • Thiết lập mục tiêu BSC – KPI cho công ty hàng năm dựa vào chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Phối hợp các Phòng bàn thiết lập mục tiêu BSC – KPI cho các Phòng ban theo mục tiêu chiến lược công ty.
 • Giám sát, theo dõi hệ thống vận hạnh BSC – KPI nhằm hoàn thành mục tiêu của công ty.

f. Quản lý công tác đánh giá, quan hệ lao động.

Công tác theo dõi đánh giá:

 • Tổ chức hướng dẫn việc xây dựng các tiêu chí đánh giá KPIs cho CBNV của các đơn vị.
 • Kiểm soát, tổng hợp, trình ký việc đánh giá KPIs của toàn thể CBNV hàng tháng, quý, năm, phục vụ cho công tác tính lương, thưởng theo qui định.
 • Phân tích kết quả đánh giá năng lực và đánh giá kết quả công việc của CBNV, làm cơ sở tham mưu cho Ban Giám đốc về khen thưởng, kế hoạch đào tạo, phát triển và sử dụng nhân sự toàn Công ty một cách hiệu quả.

g. Công tác quan hệ lao động.

 • Xây dựng quỹ lương, quỹ lương hiệu quả để đảm bảo công tác tính lương, thưởng hàng tháng, năm cho người lao động.
 • Thiết kế và duy trì, cải tiến hệ thống thang, bảng lương phù hợp với từng chức danh công việc.
 • Xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, cách chức, nâng lương, hạ lương của các CBNV Công ty.
 • Xây dựng, triển khai chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty.
 • Tổ chức thực hiện quy trình chấm công, phụ cấp, trợ cấp; thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi cho CBNV trong Công ty.
 • Tổ chức chăm lo đời sống CBNV như khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tất niên…
 • Giải đáp thắc mắc, khiếu nại về tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, chế độ, quyền lợi của CBNV Công ty.

h. Công tác hành chính quản trị, văn thư, lễ tân, đối nội, đối ngoại:

 • Quản lý, sử dụng con dấu; Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, Công ty;
 • Quan hệ ngoại giao với các cơ quan ban ngành, các cấp có thẩm quyền, các Phòng ban trong và ngoài Công ty;
 • Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác lễ tân, đối nội, đối ngoại, các hoạt động hội họp, hội nghị,… của Công ty;
 • Chủ trì tổng hợp, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các phòng, bộ phận thuộc Công ty thực hiện những công việc được Ban Giám đốc giao;
 • Đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nội quy lao động của Công ty;
 • Tổ chức triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) vào hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;
 • Kiểm soát việc trao đổi thông tin nội bộ như tạp chí, báo, điện thoại và lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, các loại công văn;
 • Bảo đảm trang bị đầy đủ trang thiết bị văn phòng đạt mục tiêu: tiết kiệm – khoa học - hiệu quả;
 • Theo dõi bảo hiểm tài sản, phương tiện ô tô của Công ty;
 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty;
 • Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất của Công ty.

i. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ và công tác khác:

 • Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo mật, an ninh quốc phòng;
 • Nghiên cứu, phổ biến các văn bản pháp quy của Nhà nước tới các Phòng, Ban chức năng của Công ty;
 • Thường trực Hội đồng Khen thưởng, Hội đồng xử lý vi phạm kỷ luật lao động cấp Công ty, tiếp nhận các đơn từ, khiếu nại của người lao động cho Giám đốc và giải quyết các khiếu nại trong phạm vi được ủy quyền;
 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua trong toàn công ty nhằm thúc đẩy CBNV thi đua lao động sáng tạo để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua tổ chức xem xét đánh giá xếp loại và bình xét thi đua làm cơ sở khen thưởng.

j. Quản lý Công nghệ thông tin:

 • Tổ chức, triển khai các công tác công nghệ thông tin: sửa chữa máy móc, quét virus, nâng cấp máy, theo dõi, cập nhật, thống kê máy móc thiết bị công nghệ thông tin toàn Công ty.
 • Tổ chức triển khai, quản lý web Công ty.
 • Tìm kiếm và đưa ra các giải pháp nhằm giảm tối đa chi phí các dịch vụ thuê ngoài liên quan đến mảng công nghệ thông tin.

k. Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

l. Tham gia họp giao ban và các cuộc họp khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan.

2. Nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Tham mưu, góp ý cho cấp trên và Ban lãnh đạo Công ty về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự, lao động tiền lương, Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về Luật lao động.
 • Có kiến thức về hệ thống tiền lương, hệ thống đánh giá năng lực và thành tích nhân viên.

3. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp khá (Bắt buộc)

4. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, và các phần mềm liên quan.

5. Kỹ năng khác:

 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, ra quyết định.
 • Kỹ năng phân tích, định hướng, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, động viên.

6. Phẩm chất, tính cách, thái độ, hành vi: 

 • Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.
 • Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.
 • Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
 • Công bằng và trung thực.
 • Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.
 • Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty.

7. Giới tính, độ tuổi: Nam/Nữ, tuổi từ 32 đến 45.

8. Yêu cầu bắt buộc: Đã từng làm việc Công ty cùng ngành F&B, Hospitality

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 32 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH TM - KT - DV ICOOL (SPACE GROUP)

https://karaoke.com.vn/Company size: 1500
Tập đoàn Đầu tư Không Gian (Space Group) là Tập đoàn Đầu tư - Kinh doanh - Thương mại - Sản xuất, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm các...Detail

Similar jobs

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (ICOOL CO.,LTD - ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM LĨNH VỰC F&B, HOSPITALITY)

CÔNG TY TNHH TM - KT - DV ICOOL (SPACE GROUP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts