language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Sát Hành Chính - Administrator Supervisor

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 13/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Trách nhiệm:

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chánh

- Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

2. Quyền hạn:

- Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HC (4-5 người)

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.

- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.

- Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

- Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.

- Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, nhà nước để CNV am hiểu và thực hiện.

- Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.

- Ap dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

- Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.

- Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HC.

- Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

3. Báo cáo và uỷ quyền:

- Báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao.

- Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Phòng thực hiện

Job Requirement

4.1 Trình độ học vấn/chuyên  môn:

- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

- Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh - thành thạo 4 kỹ năng.

 4.2 Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

 - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

4.3 Kinh nghiệm:

 - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị hành chánh.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4.4 Phẩm chất cá nhân:

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

 - Sáng tạo trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan Nutri-Science thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Giám Sát Hành Chính - Administrator Supervisor

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts