language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát quan hệ lao động/ Employee Relations Supervisor

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Updated: 01/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý tất cả các hoạt động theo lịch sự kiện

Manage all employee engagement activities per event calendar

Quản lý thôi việc và hoàn trả tài sản của công ty bao gồm các thanh toán theo yêu tiêu chuẩn có thể kiểm soát được.

Exit management and recovery of company assets including payments as per auditable standards requirements.

Quản lý kế hoạch cải tiến hiệu suất của nhân viên

Manage employee performance improvement program

Giải quyết các vấn đề kỷ luật bao gồm điều tra nội bộ

Champions all disciplinary matters including Domestic Inquiry

Tham dự tất cả các vấn đề Lao động và Quan hệ công nghiệp

Attend to all Labor and Industrial Relations issue

Làm đầu mối liên lạc với các cơ quan Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Act as company liaison with relevant Government departments and other related bodies.

Cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc làm để họ yên tâm làm việc

To provide employees with a working environment that eases employees work life

Để đảm bảo người lao động nhận và cung cấp thông tin chính xác và rõ rang.

To ensure employees receive and provides information correctly and concisely.

Cung cấp nơi làm việc an toàn

To provide a secure workplace

Quản lý và giải quyết xung đột trong tổ chức

To manage and address the pulse of the organization

Thiết lập mạng lưới tốt và làm đầu mối liên lạc chính giữa công ty và các cơ quan bên ngoài.

To establish good networking and act as main liaison between company and external bodies.

Chịu trách nhiệm quy trình cải tiến Quan hệ lao động

Responsible for process improvement in Employee Relations

Đẩy mạnh các giá trị cốt lõi của công ty tại Việt Nam

To promote core values of the corporation and Vietnam site

Cung cấp báo cáo trực tiếp cho các khoá đào tạo cần thiết

Provide direct report with necessary trainings

Khuyến khích nhân viên báo cáo các vi phạm về chính sách lao động, đạo đức và chính sách EHS của công ty

Encourage workers to report violations of company labor, ethics and EHS policies

Kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, đạo đức

Timely address to all issues related to labor, ethics

Hiểu rõ luật pháp địa phương, bất kỳ quy định hoặc quy trình nào, tuân thủ các tiêu chuẩn có thể kiểm soát được

Good understanding in local applicable laws, any regulations or procedures, comply to auditable standards

Chủ trì mối quan hệ và đàm phán với công đoàn và các đại diện pháp luật về mục tiêu hoạt động doanh nghiệp, thực hiện cam kết về hiệu suất người lao động, và tuân thủ pháp luật.

Lead the relationship and key negotiations with Trade union and other representative forums as appropriate with a view to running business, performance employee engagement and legal compliance.

Đại diện giải quyết cuộc họp với ban giám đốc, công nhân và công đoàn cơ sở về vấn đề khủng hoảng

Representative to handle meetings with BOD and worker and our Trade union for any crisis issues

Đóng vai trò như một tấm gương về các giá trị và cách hành xử trong BVN
Be a visible role model for BVN values and behavior

Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, xử lý kỷ luật, xem xét khả năng và vấn đề về hiệu quả hoạt động, xử lý nghỉ việc, quản lý khủng hoảng để đưa ra phán xét thích hợp.

Be responsible for handling of disciplinary, grievance, capability, and performance issue, termination management, crisis management leading in hearing when appropriate.

Tư vấn cấp trên trong các trường hợp vắng mặt, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy trình

To advice manager in cases of absentee, ensure compliance with policies and procedures

Job Requirement

Đại học/ cao đẳng

University/ College

Thành thạo tin học văn phòng

Familiar with MS Office

Thành thạo tiếng Anh

Proficiency in English

Có thái độ tốt và hòa hợp

Good attitude and integrate

Kỹ năng giao tiếp / Kỹ năng đàm phán / Kỹ năng giải quyết vấn đề / Kỹ năng lập kế hoạch / Kỹ năng tương tác, hiểu biết về luật lao động

Communication skills/ Negotiation skill/ Problem solving skill/ Planning skill/ Interpersonal skill, good command of labor code

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Company size: 500-999
Công ty TNHH May Mặc PREMIER GLOBAL Việt Nam kinh doanh trong ngành dệt may – giày da. PremierGlobal (VN) là công ty may mặc 100% vốn Hồng Kong, chuyên gia...Detail

Similar jobs

Giám sát quan hệ lao động/ Employee Relations Supervisor

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts