language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IDS Medical Systems (Vietnam)

Giám Sát Thầu - Thiết Bị Y Tế (Tender Supervisor)

IDS Medical Systems (Vietnam)
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Supervise tender team activities, montoring the progress, receiving and processing information arising in the bidding process/ Giám sát các hoạt động của đội thầu, tạo ra tiến độ, tiếp nhận và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu.

- Know the state's regulations on bidding, propose the solutions how to winning bidding/ Biết các quy định của nhà nước về đấu thầu, đề xuất các giải pháp phù hợp để trúng thầu.

- Supporting team to meet the deadlines & bid timeline to make sure the bid process are on track/ Hỗ trợ nhóm theo dõi và đáp ứng thời gian dự thầu, đảm bảo quá trình dự thầu luôn theo đúng tiến độ.

- Preparing fully, available documents offering hard files, soft files such as catalogs, translations, specifications, .../ Chuẩn bị đầy đủ, các tài liệu có sẵn cung cấp các tệp cứng, tệp mềm như danh mục, bản dịch, thông số kỹ thuật, ...

- Read and translate documents provided by the company; Learn more about market demand, competitors/ Đọc và dịch các tài liệu do công ty cung cấp; Tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Managing and updating bid information to make reports/ Quản lý và cập nhật thông tin giá thầu để lập báo cáo

- Manage room papers and documents according to room and company regulations/ Quản lý giấy tờ và tài liệu phòng theo quy định của phòng và công ty

- Report daily work, weekly as prescribed/ Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần theo quy định.

- Perform other duties as required by the Team Leader, Manager, or Board of Directors/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Quản lý hoặc Ban giám đốc.

Job Requirement

- University degree or higher, formal diploma/ Tốt nghiệp ĐH trở lên, văn bằng chính quy.

 At least 2 years' experience in the position of Team Leader or Supervisor/ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí trưởng nhóm hoặc giám sát.

 Have 4-5 years' experience in a medical equipment / Có 4-5 năm kinh nghiệm làm linh vực thầu thiết bị y tế).

- English: Ability to reading and writting in English / Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết tiếng anh.

- Team work and Collaboration/ Làm việc nhóm và cộng tác tốt.

- Good at computer skills/ Sử dụng vi tính thành thạo.

- Good knowledge and experience on products in medical equipment. Ability to read and understand technical documents in English/ Có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

IDS Medical Systems (Vietnam)

www.idsmed.comCompany size: 250
idsMED Group  is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia.  idsMED Group  has...Detail

Giám Sát Thầu - Thiết Bị Y Tế (Tender Supervisor)

IDS Medical Systems (Vietnam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts