language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám sát tuyển dụng/ Recruitment Supervisor

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Updated: 07/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Theo dõi và kiểm soát quá trình tuyển dụng lao động

Monitor and control worker recruitment process

Theo dõi hoạt động của các thành viên trong nhóm

Follow up performance of team members

Phân bổ khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm

Allocate work quantity among team members

Kịp thời đưa ra lời khuyên hoặc hỗ trợ các thành viên trong nhóm để giải quyết vấn đề

Timely give advices or support team members to solve problems

Phụ trách tuyển dụng nhân viên văn phòng

In charge of Office staff recruitment

Duy trì cập nhật yêu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng của các phòng ban

Keep update office staff recruitment request from departments

Làm việc với người yêu cầu tuyển để xác nhận thông tin liên quan đến vị trí cần thiết

Work with requestors for information related to the position needed

Tìm kiếm và lựa chọn ứng viên thích hợp trên tất cả các loại kênh (làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đăng quảng cáo ...)

Search and select suitable candidates by all kinds of channels (work with recruitment service suppliers, post ads etc.)

Phỏng vấn ứng viên qua điện thoại (nếu cần) và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp

Interview candidates via phone (if necessary) and make face-to-face interview arrangement

Thực hiện cuộc phỏng vấn vòng 1 (nếu cần)

Perform 1st round interview (if required)

Theo dõi kết quả phỏng vấn với bộ phận

Follow up with department for interview result

Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên văn phòng mới

Do procedures for new staff offices

Soạn và gửi thư mời

Compose and send offer letter

Chuẩn bị hợp đồng thử việc

Prepare probation contract

Làm việc với các phòng ban liên quan để chuẩn bị chào đón nhân viên mới.

Work with related depts to prepare for welcome new staffs

Theo dõi thời gian thử việc của nhân viên văn phòng để kịp thời nộp và lấy bảng đánh giá thử việc từ trưởng bộ phận

Follow up probation time of office staffs to timely submit and get probation assessment form from dept. heads

Lương / Salary

Nhân viên mới: Lấy thông tin và chữ ký xác nhận của trưởng bộ phận cho bảng điều chỉnh lương

New employees: Get information and confirmation signatures from dept heads on salary adjustment form

Nhân viên vượt qua thời gian thử việc: Nộp và nhận xác nhận điều chỉnh lương cho nhân viên thời gian thử việc

Pass probation employees: Submit and get salary adjustment confirmation for employees after probation

(phân chia mức lương trước khi nhận được xác nhận từ trưởng bộ phận)

(Break down salary before getting confirmation from dept. heads)

Lập báo cáo hàng tuần về tuyển dụng lao động công nhân và nhân viên văn phòng

Make weekly report on recruitment of workers and office staff

Giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến tuyển dụng

Solve issues arisen related to recruitment

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Other works as assigned

Job Requirement

Trình độ học vấn / Education

-       Đại học, cao đẳng/ University/ College

Trình độ tin học / Computing Skill

-       Thành thạo tin học văn phòng

Familiar with Ms Office

Trình độ ngoại ngữ / Languages skill

-       Sử sụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Good command in English or Chinese language

Tố chất và thái độ / Personality & attitude

-       Thái độ tốt và hòa nhập

Good attitude and integrate

Kỹ năng / Skills

-       Kỹ năng giao tiếp thương lượng, đàm phán, lập kế hoạch, khả năng kết nối

Communication skills/ Negotiation skills/ Problem solving skills/ Planning skills/ Interpersonal skills

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Company size: 500-999
Công ty TNHH May Mặc PREMIER GLOBAL Việt Nam kinh doanh trong ngành dệt may – giày da. PremierGlobal (VN) là công ty may mặc 100% vốn Hồng Kong, chuyên gia...Detail

Giám sát tuyển dụng/ Recruitment Supervisor

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts