language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HRBP & Admin Manager

Updated: 19/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Nam

  Job level:

 • Experience: 7 - 15 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 30/11/2019

Job Description

LẬP KẾ HOẠCH - TỔ CHỨC THỰC HIỆN - KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT

 • Thiết lập mục tiêu và Kế hoạch của phòng /Set up Recruitment objectives and plans/
 • Phối hợp với các phòng ban thuộc các bộ phận phụ trách thiết lập sơ đồ tổ chức và định biên cho bộ phận/ Coordinate with other Dept. which be in charge of setting up the organizational chart and headcount for them
 • Tổ chức thực hiện tìm kiếm và Tuyển dụng các vị trí từ cấp supervisor trở xuống thuộc khối SX, QA, QC Beverages, QC Packaging Asset, An Ninh, Thông tin An Ninh, R&D, Planning /Organize searching and recruiting the position of Supervisor level and below for Operation, QA, QC Beverage, QC Packaging, Asset, Security and Security Information, R&D, Planning
 • Xây dựng các thủ tục, qui trình, hướng dẫn công việc thuộc chức năng /Build up procedure, process, work instruction for Dept.
 • Tổ chức, giám sát việc lên kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực/Hold and supervise making training plans and developing human resources
 • Hoạch định kế hoạch và tổ chức đánh giá định kỳ hiệu quả thực hiện mục tiêu 6 tháng/lần của khối SX, QA, QC Beverage, Asset, An Ninh, Thông tin An Ninh, R&D, trên cơ sở đó đề xuất tái đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đề bạt hoặc thuyên chuyển/ Make plans and hold to assess periodically effect of objective implement 6 months/time for Operation, QA, QC Beverage, Asset, Security and Security Information, R&D. Use the result of assessment to propose re-training, professional training, promotion or transfer
 • Quản lý việc thiết lập, tổng hợp hồ sơ đánh giá KPI của khối SX, QA, QC Beverage, Asset, An Ninh, Thông tin An Ninh, R&D /Manage establishing and synthetizing profile of KPI assessment for Operation, QA, QC Beverage, Asset, Security and Security Information, R&D.
 • Thiết lập qui trình khen thưởng, kỷ luật theo qui chế chính sách công ty /Establish rewarding and disciplinary process according the company policy
 • Quản lý ngân sách và xây dựng hệ thống C&B tại khối SX, QA,QC Beverege, Asset, An Ninh, Thông tin An Ninh, R&D /Manage budget and build C&B system for Operation, QA, QC Beverage, Asset, Security and Security Information, R&D.
 • Đảm bảo việc kiểm tra kế hoạch nhân sự và quản lý nhân sự thực hiện các công việc trong kế hoạch và ngoài kế hoạch sản xuất phù hợp/ Ensure checking of HR plans and managing of employees who implement in & out plans
 • Đảm bảo việc quản lý giờ/ngày công, biến động nhân sự, quản lý chi phí tiền lương, tiền công theo cost center của các bộ phận phụ trách./ Ensure the management of hour’s work/ working time, turnover, cost management about salary according to cost center of Depts. which be in charge
 • Phối hợp cung cấp các dịch vụ nhân sự: hợp đồng lao động, BHYT, BHXH, thuế thu nhập cá nhân, chính sách, phúc lợi…/Coordinate with other Dept. to supply HR services such as: Labor contracts, health insurance, social insurance, personal income tax, C&B…
 • Thực hiện và duy trì hệ thống ISO, HACCP tại bộ phận /Implement and maintain ISO, HACCP system
 • Thiết lập và kiểm soát ngân sách hàng năm của bộ phận/Build up and control annual budget of Dept.

BÁO CÁO / Report

 • Theo dõi, cập nhật hàng ngày các vấn đề liên quan đến nhân sự, trên cơ sở đó phân tích và đề xuất các giải pháp cho cấp trên để điều chỉnh nâng cao chất lượng trong quản lý nhân sự tại khối SX, QA, QC Beverege, Asset, An Ninh, Thông tin An Ninh, R&D
 • Follow, update the daily related HR, conduct to analyze and propose solutions to Superiors in order to adjust, improve the quality of Human resources management for Operation, QA, QC Beverages, Asset, Security and Security Information, R&D
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên và theo quy định
 • Implement reports according to Superior’s requires and company’s regulations

QUẢN LÝ CẤP DƯỚI/ Staff Management

 • Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý/ Set up KPIs, follow and assess competences of employees in monthly and quarterly
 • Quản lý và phát triển nhân viên/Manage and develop employees

Job Requirement

 • Nam, nữ sức khỏe tốt /Male, Female, Good health
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, QTNNL /University, major in Business Administration, Human Resources Management
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt/Good in English
 • Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/At least 3 years experiences  of working in the same position

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 45
 • Job type : Permanent

HRBP & Admin Manager

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts