From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IT Software Project Manager (PM) (11393)

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Managing projects as well as cooperating with team members, engineers and BSE, to develop services in Japan as a Project Management PM.
-Unlike general offshore development, who can proceed with the project while engaging from the planning / design stage. Who can support a lots of projects at the same time with just a few teams, and can challenge at multiple industries / areas of service.
-You will be in charge of all the overall plans and direction of existing media and new business services.
-You will be in charge of processing from the hearing request to requirement definition, implementation, testing while collaborating with staffs in Japan.
-because each team only has 3-4 members so you will have lots of communication within the team. You will engage in the planning and design of the content, campaign, new business etc

- Quản lý các dự án cũng như hợp tác với các thành viên trong nhóm, các kỹ sư và BSE, để phát triển các dịch vụ tại Nhật Bản với tư cách là Quản lý dự án.
-Không giống như phát triển offsite, có thể tiến hành dự án trong khi tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch / thiết kế. Có thể hỗ trợ nhiều dự án cùng một lúc chỉ với một vài nhóm và có thể đương đầu thách thức tại nhiều ngành / lĩnh vực dịch vụ.
-Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các kế hoạch tổng thể và phương hướng của các phương tiện hiện có và các dịch vụ kinh doanh mới.
-Bạn sẽ chịu trách nhiệm xử lý từ yêu cầu điều trần để xác định yêu cầu, thực hiện, kiểm tra trong khi cộng tác với nhân viên tại Nhật Bản.
- Bởi vì mỗi đội chỉ có 3-4 thành viên nên bạn sẽ có rtrao đổi nhiều trong đội. Bạn sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch và thiết kế nội dung, chiến dịch, kinh doanh mới, v.v.

Job Requirement

- Language: Japanese level N2~
- Experience: Have experience in managing Web system / business system project.
- Skill : Web developer / using framework PHP Developer / RoR Developer both PC and smartphone.
- Can communicate smoothly with customers, internal and external related organizations.
- Those who want to demonstrate their ideas through in-house development services.
- Experience in providing consulting services at consulting firm.
- Experience with the project kick-off ~ cut-over of large-scale system development / introduction project
- Can manage lots of projects at the same time (budget management, deadline adjustment, vendor management, etc.), who have experience as PMO.

- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống Web / dự án hệ thống kinh doanh.
- Kỹ năng: phát triển web / sử dụng framework PHP Developer / RoR Phát triển cả PC và smartphone.
- Có thể giao tiếp lưu loát với khách hàng, các tổ chức có liên quan trong và ngoài cty
- Những người muốn thể hiện ý tưởng của mình thông qua các dịch vụ phát triển in-house
- Có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn tại công ty tư vấn.
- Có kinh nghiệm với dự án khởi động ~ cắt giảm dự án phát triển / giới thiệu hệ thống quy mô lớn
- Có thể quản lý nhiều dự án cùng một lúc (quản lý ngân sách, điều chỉnh thời hạn, quản lý nhà cung cấp, v.v.), những người có kinh nghiệm làm PMO.

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

Làm việc từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 6 tại Quận 10

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

IT Software Project Manager (PM) (11393)

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts