Kế toán tổng hợp - Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  18/12/2020

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Report to Chief Accountant and CEO and take responsibility on managing general ledgers properly and provide accurate and timely finance and accounting reports to CFO, BOD and HO; ensuring all accounting functions are efficiently undertaken and ensure full legal compliance in accounting.

Báo cáo cho Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý sổ cái tổng hợp một cách hợp lý và cung cấp các báo cáo tài chính kế toán chính xác, kịp thời cho Kế toán trưởng và ban giám đốc; đảm bảo tất cả các chức năng kế toán được thực hiện một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật đầy đủ trong kế toán.

General Ledgers

- Prepare general ledgers

Lập sổ cái chung

- Ensure all transactions are accurately and completely recorded within committed timeline

Đảm bảo tất cả các giao dịch được ghi lại chính xác và đầy đủ trong thời gian đã cam kết trên phần mềm kế toán

- Ensure filing supported documents for all transactions as company accounting policy.

Đảm việc lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định của phòng kế toán của công ty.

- Be required to recognize risk of data and reports to CFO and BODs for solution

Được yêu cầu nhận biết rủi ro về dữ liệu và báo cáo cho Ban Giám đốc để có giải pháp

Account Receivable & Account Payable

- Manage revenue portfolio including loss; renewal; new; endorsement

Quản lý danh mục doanh thu bao gồm cả lỗ; khách hàng mới

- Reconcile & issue invoices to collect AR– AR collected. Report outstanding collection to BOD on weekly, monthly

Đối chiếu & xuất hóa đơn để thu thập công nợ đã thu thập. Báo cáo thu nợ tồn đọng cho Ban Giám Đốc hàng tuần, hàng tháng

- Manage term-payments of AR & Endorsements during an insurance year: provide reports for term-payments; addition/deletion

Quản lý các khoản thanh toán có kỳ hạn của: cung cấp báo cáo cho các khoản thanh toán có kỳ hạn; thêm / xóa

Financial Forecast & Cash Flow Report

- Provide FC reports:

Lập báo cáo tài chính

- Provide Cash flow report on weekly basis

Cung cấp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tuần

- Prepare Sales report on monthly basis

Lập báo cáo bán hàng hàng tháng

- Proactively advise BOD on the company’s finance situation & propose action plans

Chủ động tư vấn cho Ban Giám Đốc về tình hình tài chính của công ty và đề xuất các kế hoạch hành động

- Support in preparing and revising budgeting and planning periodically

Hỗ trợ chuẩn bị và sửa đổi ngân sách và lập kế hoạch theo định kỳ

Claim Payment and Claim Fund

- Verify claim payments to clients. Ensure team members prepare claim payment accurate and on time

Xác minh yêu cầu thanh toán cho khách hàng. Đảm bảo các thành viên trong nhóm chuẩn bị thanh toán yêu cầu chính xác và đúng hạn

- Ensure 100% claim payment details uploaded to system on daily basis

Đảm bảo 100% chi tiết thanh toán yêu cầu được tải lên hệ thống hàng ngày

- Manage claim fund status and proactively inform BOD on risk of claim fund shortage

Quản lý quy trình cầu thanh toán các khoản chi phí phát sinh và chủ động thông báo cho Ban Giám Đốc về tình trạng ngân sách

Tax Reports

- Verify tax reports (VAT, CIT and WHT). Ensure tax reports are prepared and sent correctly and timely, invoices issued with correct information and data

Lập các báo cáo thuế (VAT, TNDN và WHT). Đảm bảo lập và gửi các báo cáo thuế một cách chính xác và kịp thời, các hóa đơn được xuất ra với thông tin và số liệu chính xác

Group Reports

- Ensure group reports are prepared correctly and sent timely. Provide explanations for all transactions and data to CFO, BOD or HO. Advise of risks of data and reports to CFO, BOD for solution

Đảm bảo các báo cáo của nhóm được chuẩn bị một cách chính xác và gửi kịp thời. Cung cấp giải thích cho tất cả các giao dịch và dữ liệu cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc. Tư vấn các rủi ro về dữ liệu và báo cáo cho Ban Giám Đốc để có giải pháp

Benefits

- Stable, professional working environment

- Opportunity to fast track the development of your career path

- Telephone allowance, meal allowance

- Attendance at Training course

Job Requirement

- Master's degree in Accounting, Auditing or related field, required

- 2+ years of General Accounting experience

- Good communication both in Vietnamese and English (or China)

- Good at computer skills

- Strong team work: Able to work within a team

- Highly to motivated: Self- driven, the ability to multi tasks, ability to solve problems

- Always keep working ethics and be a professional person

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 35
Feedback