language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://www.iae.edu.vn

The Institution of American Education (IAE) is founded on the principles of innovation, excellence and dedication to defining the way higher education is delivered in Vietnam, with track... Detail

Kế toán trưởng cho trường trung học cơ sở

Employment Information

Job Description

Tổ Chức Giáo dục Hoa Kỳ cần tuyển 02 vị trí Kế Toán Trưởng.

Làm việc tại trường trung học cơ sở : Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Yêu cầu:

 Kiểm tra tất cả đề nghị mua hàng, thanh toán, tạm ứng và các
chứng từ khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán/ (Check all
purchasing request, payment request, advance request and
other documents related to accounting)


 Hướng dẫn nghiệp vụ và báo cáo cho các nhân viên kế toán, kế
toán trưởng các đơn vị phụ thuộc/ (Professional guide and guide report tfor other
accountants, chief accountants of other dependent/ relevant
units)


 Lập hoặc hướng dẫn lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu từ
Ban giám đốc: báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo năm và
những báo cáo khác/ (Prepare or instruct for management
reports required by the BODs such as weekly reports, monthly
reports, annual reports and other reports required).


 Lập hoặc kiểm tra các báo cáo theo quy định cơ quan thuế và
các cơ quan nhà nước định kỳ theo quy định (hàng quý, hàng
năm)/ (Prepare and check the reports obeying regulations of
taxation authorities and Government agencies periodically (quarterly, annually)


 Kiểm tra tất cả số liệu phát sinh của đơn vị, yêu cầu kế toán viên
điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính hợp lý của số liệu/ (Check
all incurred data of the unit, ask for the adjustment and
supplementation to ensure the reasonableness of the data)


 Giải thích, phân tích và tư vấn với Ban giám đốc về số liệu và
các vấn đề khác liên quan/ (Explain, analyze and consult to
BODs about data and other relevant issues)


 Giải trình với các cơ quan nhà nước về các số liệu liên quan,
tình hình nợ thuế/ (Explain to the Government agencies about
relevant data, Taxes payable to State Treasury)


 Ký online khi giao dịch với cơ quan thuế và BHXH/ (Sign online
when dealing with taxation authority and social insurance)


 Kiểm tra và ký online thanh toán trên internet banking trước khi
Giám đốc ký duyệt/ (Check and sign online payment on internet
banking before getting approval from Director)


 Kiểm tra và ký tất cả chứng từ kế toán, sổ quỹ, ngân hàng hàng
ngày/ (Check and sign all accounting documents, cash books,
daily bank documents)


 Theo dõi, tổng hợp và phân tích số liệu liên quan đến doanh
thu, chi phí/ (Monitor, synthesize and analyze data related to revenue and expenses)


 Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên/
(Accomplish all assigned tasks)

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành tài chính/Kế toán.
- Tối thiểu 3 năm làm việc với chức vụ Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Trình độ ngoại Ngữ Khá

- Trình độ tin học: Thành thạo
- Ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

More Information

  • Experience: 3 Years

Kế toán trưởng cho trường trung học cơ sở

Institution of American Education (IAE)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts