About us

Tập Đoàn Sunshine

Employment Information

Kỹ Thuật Viên IT Về Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Big World Holding

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi