Location

Oversea

 • Salary

  28 Tr - 31,5 Tr VND

 • Experience

  No experience

 • Job level

  Entry Level

 • Deadline to apply

  01/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Sport Club

Job Description

工作内容:

 1. 按照软体发展专案的设计要求和代码编写规范编写程式码,对其品质、性能负责。
 2. 设计模组架构、性能优化的解决方案,项目的反覆运算和开发。
 3. 负责实现专案的相关技术模组,分析并解决开发过程中的问题。
 4. 完成代码编写、调试、测试和维护。
 5. 协助制订测试计画,发现并偕同解决问题。
 6. 配合团队协同工作完成相关任务目标。

薪资和待遇 :

 • 底薪: 9000 RMB +全勤3000 Peso
 • 免费提供员工宿舍、工作伙食(午餐,晚餐,宵夜)
 • 机票补助 42000 Peso/年
 • 有工作签证之后每3个月可以回国一次
 • 年终奖金1个月起(视公司当年营运情况及个人绩效)
 • 工龄津贴:任職半年後,每個月有3500P。任職 1年,每個月有7000P。即每6個月增加3500P。
 • 依菲律宾法令申报所得税、社会福利保险及医疗保险
 • 医疗补助 10000 Peso/年
 • 办理菲律宾合法工作签证
 • 特休每年5天(全薪) ,春节日休假 6 天(全薪)
 • 每月不定期部门聚餐
 • 生日礼金 2000 P ,节日礼金或礼品
 • 入职时会由公司提供的全套生活用品和床上用品(除私人用品外)牙膏牙刷&毛巾等生活必需品
 • 新人入职可以预支5000 P

Nội dung công việc :

 1. Write the program code according to the design requirements and code writing specifications of the software development project, and be responsible for its quality and performance.
 2. Design module architecture, performance optimization solutions, project iteration and development.
 3. Responsible for implementing the relevant technical modules of the project, analyzing and solving problems in the development process.
 4. Complete code writing, debugging, testing and maintenance.
 5. Assist in formulating test plans, identify and resolve problems.
 6. Teamwork to complete relevant tasks and objectives.

Lương và trợ cấp :

 • Lương cứng : 9000 RMB (= 30 triệu VND ) + tiền chuyên cần : 3000 PESO (= 1.4 triệu VND)
 • Miễn phí 100% kí túc xá nhân viên , ăn uống 3 cử miễn phí ( ăn trưa, ăn chiều, ăn khuya)
 • Trợ cấp Vé máy bay qua lại : 42000 PESO / năm ( = 19 triệu VND / năm)
 • Được công ty gia hạn visa du lịch, và cấp visa lao động .
 • Khi nhận được Visa lao động trên tay, được phép 3 tháng về nước 1 lần.
 • Lương tháng 13 ( dựa vào tình hình kinh doanh của công ty và thành tính cá nhân)
 • Lương thâm niên : cứ làm được 6 tháng, thì tăng lương cứng thêm 3500 PESO ( = 1.6 triệu VND ), cứ thế tính, làm được 1 năm sẽ cộng vào lương cứng 7000 PESO (= 3.2 triệu VND )
 • Được đóng và khai báo thuế theo quy định của chính phủ Philipin
 • Trợ cấp khám chữa bệnh: 10000 PESO / năm (= 4.6 triệu VND / năm )
 • Mỗi năm được cộng thêm 5 ngày OFF có lương, tết được nghỉ 6 ngày có lương.
 • Mỗi tháng công ty tổ chức ăn uống bên ngoài .
 • Vào ngày sinh nhật , nhân viên được lì xì 2000 PESO (= 900 nghìn VND ) + 1 cái bánh sinh nhật
 • Người mới đến nhận việc công ty cung cấp toàn bộ đầy đủ tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong kí túc xá như bàn chải, kem đánh răng, xà bông , khăn tắm, tô , chén, muỗng , đũa, lò vi sóng, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, quạt, chăn , nệm, ..... (trừ những vật dụng riêng tư)
 • Người mới đến nhận việc , có thể ứng tiền sinh hoạt 5000 PESO (= 2.3 triệu VND )

Job Requirement

要求 :

 • 持有计算机科学或相关领域的学士以上学位
 • 熟悉Web应用程式开发,Visual Studio C# /.NET MVC,JavaScript,node.js和Restful API 设计及实作经验
 • 对Web网络协议(例如HTTP,JSON,XML-RPC和SSL)有很好的了解
 • 熟悉SQL Server / NoSQL资料库。
 • 很好地了解由前端开发人员开发的面向用户元素的集成API
 • 具有软件开发周期的经验:产品规格,设计,实施,质量保证,发布和维护
 • 有前后端整合经验,遵循最佳实践,并对代码的质量具有要求和责任心
 • 具有团队合作精神和良好的沟通能力
 • 版本控管: Git 或其他类似工具
 • 能独立开发作业。

加分项目:

 • ETL
 • Python
 • Agile Development
 • 云端技术开发经验
 • 拥有企业内应用系统开发经验

Yêu cầu :

1.Tốt nghiệp Đại học trở lên .
2.Nam - nữ , 21-32 tuổi , tiếng Anh giao tiếp lưu loát  


Yêu cầu chuyên môn :
•  Bachelor degree or above in computer science or related field
•  Familiar with web application development, C # /. NET MVC, JavaScript, node.js and Restful API design and implementation experience
•  Good understanding of web network protocols (eg HTTP, JSON, XML-RPC and SSL)
•  Familiar with SQL Server / NoSQL database.
•  Good understanding of user-oriented integrated APIs developed by front-end developers
•  Experience with software development cycle: product specifications, design, implementation, quality assurance, release and maintenance
•  Have front-end and back-end integration experience, follow best practices, and have requirements and responsibility for the quality of the code
•  A team player and good communication skills
•  Version control: Git or others
•  Ability to develop independently. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 21 - 32
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback