language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Kế toán công nợ - thuộc Phòng Kinh doanh

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam
Updated: 17/01/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 31/01/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Coordinate the project procedure among related departments

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các giấy tờ, hồ sơ dự án.

- Arrange a weekly meeting with related departments and make minute

Sắp xếp cuộc họp hàng tuần với các phòng ban có liên quan và tiến hành ghi biên bản họp, báo cáo tiến độ tới Trưởng phòng, Ban Giám đốc

- Control the project process and collect requested documents

Kiểm soát quá trình hoàn thiện dự án và thu thập các tài liệu yêu cầu trong bộ hồ sơ thanh toán.

- Assists Project management staff in the project report

Trợ giúp Nhân viên quản lý dự án hoàn thành các báo cáo dự án

- Visit client to collect money. In charge of Accountant Receivable task

Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, gửi thông báo công nợ và trực tiếp đến các khách hàng để nhận thông tin thời hạn thanh toán.

- Other works assigned by the NE Sales Manager.

Các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Kinh doanh

Job Requirement

- Accounting Knowledge (Có kiến thức về kế toán, đặc biệt là kế toán công nợ)

- Carefull, patient, good communication, well-organized, responsible (Cẩn thận, kiên nhẫn, giao tiếp tốt, có óc tổ chức sắp xếp công việc, làm việc có trách nhiệm).

- Skill of coordination and controlling (Có kỹ năng phối hợp và kiểm soát công việc tốt).

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Company size: 100-499
Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam (HETCV) là liên doanh giữa Công ty Thang Máy Hyundai (Hàn Quốc) và Tập đoàn Thành Công, được chính thức thành...Detail

Similar jobs

Nhân viên Kế toán công nợ - thuộc Phòng Kinh doanh

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts