language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên kinh doanh (Cơ khí, Quận 3 - Tiếng Anh hoặc Nhật) 10075

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

-Route Sales (2-3 clients a day). Now they are not developing new customers.
-Customer; Almost Japanese company (contact persons is Vietnamese purchasing staffs in their customers)
-Customer is in Dong Nai, Binh Duong and Long An, etc...
-Products; Big machinery equipment with custom made
-Create quotes and enter data
-Other Engineer is in charge of maintenance. So this position is just sales for big machinery equipment

- Bán hàng theo lộ trình (2-3 khách hàng một ngày). Bây giờ họ không phát triển khách hàng mới.
- Khách hàng; Hầu hết là các công ty Nhật Bản (người liên hệ là nhân viên mua hàng của Việt Nam)
- Khách hàng ở Đồng Nai, Bình Dương và Long An ...
- Các sản phẩm; Thiết bị máy móc lớn có thể thực hiện tùy chỉnh
- Tạo báo giá và nhập dữ liệu
- Kỹ sư khác sẽ phụ trách bảo trì. Vì vậy, vị trí này chỉ là bán hàng

Job Requirement

<MUST>
-Experience; 2 years as sales in same industry
-Need experience of sales for big mechanical equipment
-English(Intermediate) or Japanese(N3 advance) to communicate with Japanese manager
<WANT>
-Experience; in Japanese company
-Experience; go sales to Japanese customer

<Bắt buộc>
- Kinh nghiệm; 2 năm sales cùng ngành
- Kinh nghiệm bán các thiết bị cơ khí lớn
- Tiếng Anh (Trung cấp) hoặc tiếng Nhật (N3 cứng) để giao tiếp với người quản lý Nhật Bản
< Ưu tiên>
-Kinh nghiệm; trong công ty Nhật
-Kinh nghiệm; đi bán hàng cho khách hàng Nhật Bản

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

Nhân viên kinh doanh (Cơ khí, Quận 3 - Tiếng Anh hoặc Nhật) 10075

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts