About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Phòng Nguồn Vốn, Hội sở chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 380 - 420 USD
Deadline to apply 25/06/2021
Industry Banking
Experience 1 - 2 Years

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Mil - 9,2 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi