language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên QA / QA Master Admin

Vietnam Furniture Resources (VFR)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Job Description

v Quản lý hành chính các mẫu tham khảo, kiểm soát các bàn giao, cho mượn, trả về, ban hành, hay thu hồi các mẫu tham khảo từ các bộ phần sản xuất, thiết kế, kỹ thuật hoặc các nhà cung cấp

Administrative master reference samples and control of lending, borrowing, issuing and returning, withdrawing from and to Production departments, R&D, TEC or sub-cons, suppliers

v Kiểm tra các đơn hàng phát hành cần các mẫu tham khảo liên quan nào và tiến hành xúc tiến, sắp xếp chuẩn bị để cho sản xuất tham khảo khi tiến hành đơn hàng,

Check from WO draft list items if reference related availability or else proceed to have it ready,

v Yêu cầu làm mẫu mới hoặc theo dõi các cập nhật chỉnh hoặc sửa lại mẫu

Request order new maser and/ or tracking to RD1, RD2 for handling revision and repair master reference

v Kiểm tra các yêu cầu mượn mẫu hàng ngày từ các bộ phận Sản xuất, Mua hàng, Kế hoạch, Hoàn tất,, Kỹ thuật, QC để sắp xếp và bàn giao đúng thời gian

Check daily request for master reference from PRO, PUR, PLA, CAR, COM 1, COM 2, TEC, QC… to arrange and issuing in time

v Tham gia và theo dõi các cuộc họp bàn giao của bộ phận Thiết kế, hoặc cập nhật các yêu cầu thay đổi DCR, ECR và yêu cầu bộ phận bàn giao các mẫu mới cần thiết sau khi họp bàn giao mẫu triển lãm

Joining and monitor meetings of R&D sample handover to list those new masters or reference necessary to be handed over to QA or updating any change DCR, ECN to request RD1/RD2 department handover new master sample after audit

v Sắp xếp các yêu cầu làm panel mẫu, panel test, yêu cầu kế hoạch (allocate) cấp định mức cho nguyên vật liệu cần thiết

Arrange request for sample panel carcass, test panel carcass, and request Planing to allocate necessary material for them

v Kiểm tra, hổ trợ và theo dõi thường xuyên qui trình chép nhân bản mẫu màu, định hình nguyên vật liệu cần thiết, cung cấp đầy đủ bảng màu mẩu đảm bảo cho sản xuất tham khảo làm cho các đơn hàng

Checking, supporting and monitoring regularly color panel duplication procedure, ensure scheduling and providing production reference panel efficiently for completing work order

v Sắp xếp các buổi họp xém xét duyện mẫu nhân bản

Arrange and organize color panel audit review

v Làm tem nhãn, bao bọc, đóng thùng cho mẫu, chụp hình lưu và đăng ký duyệt mẫu để ban hành hoặc giao lưu kho

Making label, protective wrapping, box, photograph and getting audit review approval to issue or WH storage

v Xếp lịch bàn giao mẫu cho các bộ phận khác hoặc nhà thầu, nhà cung cấp nếu có yêu cầu

Handover sample for other departments or subcons, suppliers as required

v Theo dõi các biên bản mượn mẫu và yêu cầu trả hoặc thu hồi đúng hạn sau hoàn tất sản phẩm

Monitor lending list and request withdraw or return when complete

v Theo dõi các mẫu màu quá hạn sử dụng để tiến hành sắp xếp lịch xem xét lại (chỉnh sửa hoặc làm mới), trong tương lai sẽ có e-mail tự động thông báo khi có mẫu quá hạn dụng từ hệ thống quản trị ERP

Monitor and checking those in store expired to arrange audit review (adjust or making new) in future this will be automatically e-mail sent from ERP system

v Thực hiện các yêu cầu theo chỉ định của Cấp trên khi cần

Do work as requested or instructed from superior or HOD when necessary

Job Requirement

1-3 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ /1-3 working experience in furniture industry

Thành thạo tiếng anh/ Good at English

Thành thạo vi tính/ Good at Micrsoft word, excel, power point

v  Có kinh nghiệm nhận biết veneer

Know well wood, veneer species

 

v  Có am hiễu về hệ thống mẫu màu, mẫu ghế, mẫu chạm

Know well panel finishing process, master reference handling

v  Có khả năng tự quản lý và làm việc độc lập cao

Ability to work independently and self-manage

v  Có khả năng làm việc teamwork với các bộ phận có liên quan

Cooperative and teamwork spirit with relating people and departments

 

v  Có thể đọc và hiểu bản vẽ

Reading and Understanding Acad drawing

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 22 - 35
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

Vietnam Furniture Resources (VFR)

Company size: 1.000-4.999
Company Name Vietnam Furniture Resources Company LTD Brand Name Jonathan Charles Fine Furniture Size Over 1,800 employees Jonathan Charles Fine Furniture...Detail

Nhân Viên QA / QA Master Admin

Vietnam Furniture Resources (VFR)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts