DIAG

Pathologist Doctor/ Bác sĩ Giải phẩu bệnh

Diag
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  25 Mil - 35 Mil VND

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/12/2022

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

• Check test results in person or online, give their expert opinion in person or online on the test results and sign test results on LIS./ Kiểm tra kết quả kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến, đưa ra ý kiến ​​chuyên môn trực tiếp hoặc trực tuyến về kết quả kiểm tra và ký kết quả kiểm tra trên hệ thống LIS.

• Consulting on performing additional tests and expert consultation on the test results of customers upon request as a Key opinion leader (KOL)./ Tư vấn thực hiện các test bổ sung và tư vấn chuyên gia về kết quả test của khách hàng khi có yêu cầu với vai trò là Key idea leader (KOL).

• Participate in performing and advising on the laboratory workflow and test details on some advanced tests as per new test developments (basic histopathology, cytology, IHC, special stains, molecular pathology testing etc)./ Tham gia thực hiện và tư vấn về quy trình làm việc của phòng xét nghiệm và chi tiết xét nghiệm một số xét nghiệm nâng cao theo sự phát triển của xét nghiệm mới (mô bệnh học cơ bản, tế bào học, IHC, nhuộm đặc biệt, xét nghiệm giải phẫu bệnh phân tử, v.v.)

• Supervise, support, and check the implementation of basic and advanced test workflows and provide expert opinions to improve them./ Giám sát, hỗ trợ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình test cơ bản và nâng cao, đồng thời đưa ra ý kiến ​​chuyên gia để hoàn thiện hơn.

• Participate in professional training for technical laboratory staff (support/review standard operating procedures, participate in professional reiteration training...), hand holding of the current laboratory doctor and expert contributing to medical marketing material related to the department./ Tham gia đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kỹ thuật phòng xét nghiệm (hỗ trợ/rà soát quy trình thao tác chuẩn, tham gia đào tạo lặp lại nghiệp vụ...), kết hợp với bác sĩ xét nghiệm hiện tại và chuyên gia để đóng góp tài liệu marketing y tế liên quan đến khoa.

• Participate and support the work related to the Quality Management System (ISO, CAP, Biosafety ...) as an expert in the field and lend their certification towards accreditation process./ Tham gia và hỗ trợ các công việc liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO, CAP, An toàn sinh học…) với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực và chứng nhận cho quá trình kiểm định.

Job Requirement

• Qualification: Laboratory specialist/ Pathologist (with a certificate to practice Medical Laboratory OR Medical examination and treatment specialized in pathology) with at least 5 years in field of Histopathology, IHC and Cytology./ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa Giải phẩu bệnh/ chuyên khoa Xét nghiệm (có chứng chỉ hành nghề Xét nghiệm Y học Hoặc Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa giải phẩu bệnh) có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mô bệnh học, IHC và Tế bào học.

• Key Opinion leader in the above field of pathology medicine./ Đưa ra quan điểm chính trong lĩnh vực y học bệnh lý nói trên.

• Priority is given to English fluency, basic understanding of Laboratory Information systems and digital imaging and reporting of cytology and pathology./ Ưu tiên tiếng Anh lưu loát, hiểu biết cơ bản về Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm và chụp ảnh kỹ thuật số và báo cáo về tế bào học và bệnh lý.  

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: 25 Mil - 35 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback