language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Policy Analysis Senior Officer

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 07/11/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup

Job Description

- Phân tích chính sách cho vay đối với khách hàng hiện hữu nhằm lựa chọn và đưa ra các chính sách phù hợp, giảm thiểu rủi ro/
Analyze lending policies of customers to select and propose appropriate policies, minimize risks

- Theo dõi, phát hiện ra các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng trên danh mục khách hàng và danh mục sản phẩm/
Monitor and uncover the causes of credit risk on the customer portfolio and product portfolio

- Nghiên cứu thị trường, địa bàn khu vực, đối thủ cạnh tranh trong phân khúc tín dụng tiêu dùng cá nhân/
Researching markets, regions and competitors in the segment of personal consumer credit.

- Xây dựng bộ đánh giá tiêu chuẩn để đánh giá rủi ro tín dụng theo các khía cạnh: Sản phẩm, khách hàng, kênh bán, đối tác, chính sách/
Build up a standard evaluation kit to assess credit risk according to the following aspects: products, customers, sales channels, partners, policies

- Giám sát dựa trên số liệu việc thực thi các chương trình, chính sách đã ban hành/
Monitoring is based on the data on the implementation of issued policies and programs.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích dữ liệu, phân tích chính sách

Bachelor's degree and above, at least 2 years experience in data analyst, policy ananlyst

- Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc (rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường ….)
Understanding the documents, policies, regulations of the State and laws; professional knowledge in the field of work (operational risk, market risk ...) and apply good knowledge and experience to complete the work.

- Có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu để có được thông tin chuyên sâu; Hiểu về thị trường tài chính tiêu dùng; Có kinh nghiệm xây dựng mô hình cho vay là một lợi thế/
Excellent ability to process and analyse complex data to obtain insights through data analysis; Knowledge of  consumer finance; An advantage to have experience of lending system and/or knowledge of modelling (e.g. credit scorecards)​

Kỹ năng tin học văn phòng: sử dụng tốt Mcrosoft Word office (word, power point, excel); Biết sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu (SAS/ SQL)/
Office computer skills: good use Microsoft Word office (word, power point, excel); Knowledge of data analytic software (SAS/SQL)​

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Policy Analysis Senior Officer

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts