Heineken Vietnam Brewery

Production Technician – Brewing / NV Kỹ thuật Sản xuất – Nấu Bia (Ha Noi Brewery)

Heineken Vietnam Brewery

Employment Information

Industry

Biotechnology, Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC)

Salary

Competitive

Job type

Permanent

Job level

Entry Level

Experience

No experience

Deadline to apply

07/07/2021

Updated

10/06/2021

Location

icon map disable

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Ensuring all activities in shift must be recorded and reported to superiors and to other operators of the next shift to follow.

- Đảm bảo mọi hoạt động trong ca phải được ghi chép và báo cáo cho cấp trên và cho những người vận hành khác của ca sau để theo dõi.

- Implementing the periodical cleaning in Brewing section to make sure maintaining the cleanliness of the incharged areas.

- Thực hiện vệ sinh định kỳ khu vực nấu bia để đảm bảo duy trì sự sạch sẽ của khu vực phụ trách.

- Measuring, analysing samples and in-putting into the Qualass to make sure beer is produced according to the approved norms

- Đo đạc, phân tích mẫu và đưa vào máy tính để đảm bảo bia được sản xuất theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt

- Monitoring parameters of " First time right" process to maintain quality of beer.

- Giám sát các thông số của quy trình “Đúng ngay từ đầu” để duy trì chất lượng bia.

- Performing as a substitute whenever there is absence of other technicians or lack of manpower.

- Thực hiện thay thế bất cứ khi nào vắng kỹ thuật viên khác hoặc thiếu nhân lực.

- Liaising with supervisors of other sections for beer hand-over, maintenance or repair purposes to maintain production continuous.

- Liên lạc với giám sát viên các bộ phận khác để bàn giao bia, bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhằm duy trì sản xuất liên tục.

- Training for new Operators to share knowledge

- Đào tạo cho những người vận hành mới để chia sẻ kiến ​​thức

Job Requirement

- College/University graduate in Food Technology/Chemistry, knowledge of brewing process

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm / Hóa học, có kiến ​​thức về quy trình sản xuất bia

- Basic technical knowledge (Mechanic ,Electric)

- Kiến thức kỹ thuật cơ bản (Cơ khí, Điện)

- Reading and comprehension the Technical English terms

- Đọc và hiểu các thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật

- Being good in computer skill (Ms.Word, Ms.Excel..)

- Có trình độ tin học tốt (Ms.Word, Ms.Excel ..)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: Unlimited

JOB TAGS / SKILLS:

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback