language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Purchasing officer/ Nhân viên thu mua

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Job Description

- Thorough understanding of the company system (Materials Management System)

Hiểu kỹ về hệ thống công ty (Hệ thống quản lý thu mua).

- Responsible for the accurate, timely process of all Purchase Requests submitted by various departments.

Chịu trách nhiệm về sự chính xác, kịp thời quy trình của tất cả các Yêu cầu mua hàng được gửi bởi các bộ phận khác nhau.

- Ensures proper documentation of all Purchase Requests.

Đảm bảo tài liệu phù hợp của tất cả các Yêu cầu mua hàng.

- Sources for vendors with creditability to provide goods for the company.

Cung cấp thông tin các nhà cung cấp có uy tín để cung cấp hàng hóa cho công ty.

- Ensures the security and maintenance of a clean and organised receiving area, including the Materials Office, receiving dock, Commissary and store areas.

Đảm bảo an ninh và duy trì khu vực hàng hóa luôn sạch sẽ và có tổ chức,, bao gồm Văn phòng thu mua, khu vực tiếp nhận, Văn phòng và khu cửa hàng.

- Ensures monthly inventory counts and reconciliation are being carried out according to the Company’s policy.

Đảm bảo số lượng hàng tồn kho hàng tháng và đối chiếu được thực hiện theo chính sách của Công ty.

- Sources for samples as per the specifications provided by the departments concerned prior to making recommendation to the Materials Manager in choosing a suitable supplier.

Thu thập nguồn của các mẫu theo thông số kỹ thuật được cung cấp bởi các bộ phận liên quan trước khi đưa ra khuyến nghị cho Quản lý thu mua trong việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

- Personally goes out to the market to source for items or goods that are urgently needed by the departments.

Tìm hiểu thị trường để lấy nguồn cho các mặt hàng hoặc hàng hóa cần thiết của các bộ phận.

Job Requirement

- Good communication and writing skills

Kỹ năng giao tiếp và viết tốt

·- Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the Company

Chứng tỏ khả năng tương tác với khách hàng, nhân viên và bên thứ ba phản ánh về Công ty.

-  Bachelor's degree at related field/ Bằng cử nhân về lĩnh vực liên quan

·-  Equivalent work experience.  Basic in English, both verbal and written/ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Kỹ năng căn bản về tiếng anh, cả nói và viết.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY

AHM Lifestyles là một công ty F&B với 20 năm kinh nghiệm trong và ngoài nước, với định hướng mang lại những dự án độc đáo từ các thương hiệu F&B...Detail

Purchasing officer/ Nhân viên thu mua

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts