Python Developer

Location

Ha NoiDa Nang

 • Salary

  1,000 - 1,500 USD

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  16/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia phát triển các dự án của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Web site, Web application
 • Tham gia tìm hiểu, đánh giá các công nghệ để sử dụng trong dự án
 • Tham gia vào thiết kế và review source code
 • Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án

Job Requirement

1.   Nhóm tiêu chí 1

 • Có kiến thức về Machine learning và sử dụng các thư viện liên quan (scikitlearn, tesnorflow/keras, ...)
 • Có kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và kinh nghiệm sử dụng các thư viện liên quan (nltk, gensim, rasa NLU, ...)

2. Nhóm tiêu chí 2

 • Django: DRF (các kiến thức về django rest framework)
 • Có thể sử dụng được raw query của mongodb, hoặc có hiểu biết về mongoengine, Python-celery
 • Có hiểu biết về redis hoặc memcache, thư viện MeCab, cách deploy django (gunicorn hoặc uwsgi + nginx), instance của amazon
 • Có hiểu biết để quản lý threadpool (có thể dùng thư viện của python)

More Information

 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Feedback