language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH United International Pharma

QA Data Analyst - Nhân viên phân tích dữ liệu (Work location: VSIP 2 - Binh Duong)

Công ty TNHH United International Pharma
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 1. Hỗ trợ Giám sát QA thu thập dữ liệu cho báo cáo chất lượng / Assist QA Supervisor to gather data for PQR.
 2. Cung cấp các dữ liệu liên quan đến: / Promptly provide data on:
  • Môi trường / Environment.
  • Xem xét chất lượng sản phẩm hàng năm / Product Quality Review data.
 3. Khả năng trình bày và thuyết trình bao gồm báo cáo, biểu đồ và đồ thị / Pattern visualization and knowledge presentation includes reports, charts, and graphs.
 4. Chuẩn bị các biểu đồ và đồ thị để phục vụ cho điều tra sự cố và các báo cáo / Preparing graphs and charts for use in investigations and reports.
 5. Thu thập và cung cấp các dữ liệu liên quan để phục vụ cho nhu cầu công việc, CAPA II hay các nghiên cứu trong công việc/ Gather and exact data based on demand, CAPA II as well as other researches.
 6. Tuân thủ các quy tắc an toàn, các quy định và 6S tại nơi làm việc / Comply with safety rules, and regulations and actively participate in activities on safety and remain 6S in workplace.
 7. Thực hiện các công việc khác khi được giao / Performs other duties and responsibility as may be assigned from time to time.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến hóa học / University graduate major in chemical or related. 
 • Các kỹ năng máy tính, đặc biệt trong Excel và thống kê /  Computer skill, especially in Excel and statistical concept.
 • Làm việc theo nhóm và cộng tác / Teamwork and collaboration.
 • Tỉ mỉ / Attention to details.
 • Cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng / Careful, clean, tidy.
 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ / Willing to work overtime.

More Information

 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Công ty TNHH United International Pharma

https://unitedpharmacareer.com/Company size: 500
Công ty TNHH United International Pharma - Công ty Dược phẩm 100% vốn nước ngoài với nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam như Decolgen, Alaxan, Enervon,...Detail

QA Data Analyst - Nhân viên phân tích dữ liệu (Work location: VSIP 2 - Binh Duong)

Công ty TNHH United International Pharma

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts