QA Engineer (Electrical)

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Mô tả công việc/ Job Description:

 1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho mỗi dự án.
  Build quality assurance plan for each project.
  1. Dựa trên tài liệu DFM hoặc thông tin dự án, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, đề xuất tới khách hàng để phê duyệt nếu cần thiết.
   Base on DFM or project information, build quality assurance plan, propose this plan to customer for approval if necessary.
  2. Triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng.
   Explore the quality assurance plan.
  3. Chuyển giao kế hoạch kiểm soát chất lượng cho nhóm Product Assurance.

Transfer quality control plan to Product Assurance team.

 1. Làm việc với khách hàng để thống nhất tài liệu nghiệm thu thiết bị.

Work with customer to build up buy-off document.

 1. Tài liệu kiểm tra chất lượng đầu ra tại nhà máy.

Factory Acceptance Test (FAT) check sheet.

 1. Tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm.
  Product Acceptance Criteria.
 2. Kiểm tra các điều kiện chấp nhận tại khách hàng.
  Site Acceptance Test (SAT) check sheet.
 1. Phân tích lỗi và định kỳ báo cáo đến ban quản lý dựa trên phàn nàn của khách hàng và nội bộ. Thực hiện tiến trình phân tích, cải tiến và phòng ngừa sự tái phát của vấn đề.

Failure analysis and periodically reporting to Management regarding Customer and Internal complaints. Perform the analysis, driving improvements and prevention of recurrences.

 1. Xây dựng tài liệu chất lượng.
  Build Quality documentation.
  1. Nhận diện những NVL cần kiểm soát 100% tại công đoạn Incoming/In Process.
   Define critical parts need to control quality 100% in Incoming/In Process.
  2. Nhận diên những dụng cụ đặc biệt cần thiết cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
   Define the special necessary tools/Jig for product quality control.
 2. Hỗ trợ cải tiến kỹ thuật.
  Technical support for improvement.
  1. Làm việc với AME cho các yêu cầu cần xem xét/Cải tiến.
   Work with AME for any quality concern/implement requirement.
 3. Kiểm soát sự thay đổi.
  Change Management.
  1. Đảm bảo sản phẩm được sản xuất chính xác như Thiết kế/BOM trong sản xuất hàng loạt.
   Assure product was built exactly with locked BOM/Design in MP phase.
  2. Đảm bảo các thay đổi của thiết kế/OEM được kiểm soát trong sản xuất hàng loạt.

Keep tracking of all document or design/OEM were changed during MP.

 1. Kiểm soát Database trên SharePoint.
  SharePoint/Sharedrive database control.
  1. Cập nhật/lưu giữ tất cả các records, thông tin sản xuất trên sharepoint/Sharedrive.
   Update/Keep all record and production information on SharePoint/Share drive.
 2. Giải quyết và báo cáo vấn đề chất lượng sản phẩm không phù hợp.

Product Quality issue report & resolving.

 1. Chịu trách nhiệm cho việc giải quyết các vấn đề xuất hiện trong quá trình sản xuất cũng như lắp đặt tại nhà máy khách hàng.
  Drive to resolve issues during manufacturing and bring up at customer site.
 2. Báo cáo kết quả điều tra các vấn đề cho khách hàng.
  Report to customer the result of issue investigating.
 1. Material Review Board (MRB) Meeting.
  1. Chủ trì họp MRB hàng tuần.
   Lead MRB weekly meeting.
  2. Theo dõi các hoạt động sau cuộc họp MRB.

Monitor all activities after MRB.

 1. Họp chất lượng hàng tuần.
  Weekly quality meeting.
  1. Chủ trì họp chất lượng hàng tuần.
   Lead weekly quality meeting.
 2. Chịu trách nhiêm cho kết quả kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm.
  Accountable for product buy-off result.
  1. Xác định phạm vi và xây dựng tài liệu cho việc kiểm tra độ tin cậy sản phẩm.
   Define scope and build document of reliability running.
  2. Theo dõi việc kiểm tra và tình trạng của các hoạt động kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm.
   Observe the running and status of reliability run activities.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ TỐI THIỂU/ MINIMUM QUALIFICATIONS

 1. Trình độ/ Education:
 • Điện - điện tử / Cơ điện tử hoặc cao hơn
 • Electrical - Electronics / Mechatronics or higher
 1. Kinh nghiệm/ Experience
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tượng tự.
 • Minimum 2 years experiences in the same job.
 • Tối thiểu 26 tuổi
 • 26 years old or above.
 1. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
 • Thành thạo với MS Offices
 • Can work well with MS office software
 • Thành thạo trong việc đọc / kiểm tra bản vẽ điện / mạch điện.
 • Good at undersntading and reviewing/checking electrical drawing / schematics.
 • Có thể sử dụng phần mềm Solidworks (Electrical).
 • Can work with Solidworks (điện tử).
 • Kiến thức về ISO9001cơ bản hoặc nâng cao.
 • ISO9001 basic or higher.
 • Sử dụng tốt tiếng anh.
 • English communication well.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Location

Employment Information

Company Overview

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company
Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

Lot I3-1, D1 street Saigon High Tech Park, HCMC

Ms. Lan

GES is among the global leaders in semiconductor equipment services. With a team of broad experience in semiconductor field, GES provides technical resource solutions to the electronics industry to reduce costs and improve efficiencies to its customers operations. GES has a headquarter in Silicon Valley, San Jose, California, USA and many satellite operations throughout Asia to support... View more

Feedback