language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập đoàn FIPB tại Việt Nam là tập hợp các Công ty thành viên đã và đang hoạt động sản xuất kinh... Detail

QC/QA Manager (Elastic Webbing Industry) - Working In Nhon Trach/TP QLCL Ngành Dệt Dây Thun -Premier Elastic VN

Employment Information

Job Description

- Lead and manage a team of inspector in quality control and incoming quality control.
- Quản lý nhóm trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm và đầu vào.
- Fully incharge for quality control of receiving, manufacturing, customer complaints, and nonconformances.
- Phụ trách toàn bộ chất lượng của việc giao nhận, sản xuất, khiếu nại của khách hàng và sự không phù hợp.
- Troubleshoot, review and develop department’s function and each individual job description.
- Giải quyết vấn đề, xem xét và phát triển chức năng phòng và mô tả mỗi công việc chuyên biệt.
- Organise and plan department resources for fully utilization.
- Tổ chức và lên kế hoạch để sử dụng toàn bộ nguồn lực của phòng.
- Responsible for products’ quality improvement, monitor, data analysis, review and drive for corrective plan.
- Phát triển chất lượng sản phẩm, kiểm tra, phân tích dữ liệu, xem xét và điều khiển theo kế hoạch chính xác.
- Knowledge of ISO system and procedure.
- Hiểu biết về hệ thống và quy trình ISO.
- Quality data management and presentation.
- Quản lý và trình bày dữ liệu chất lượng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành CÔNG NGHỆ DỆT MAY;/ Graduated in any engineering discipline, preferably in textile technology/textile engineering

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng ở các công ty cùng ngành, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt kim / At least 3 years experience in QC Management, preferably in textile weaving related industries

- Biết sử dụng vi tính và có thể sử dụng tốt tiếng Anh /Can use computer and speaking English

- Có trách nhiệm, cống hiến cho công việc và có thể làm việc thêm giờ do yêu cầu công việc / Dedicated, responsible, and able to work extra hours on initiative

- Có độ tuổi từ 35 trở lên và nhìn một cách chững chạc, chính chắn / Above 35 years old and look mature

- Possess strong leadership, positive interpersonal and able to communucate in English.
- Khả năng lãnh đạo, quan hệ tốt và có thể giao tiếp tiếng Anh.
- Able to interact with suppliers and customers
- Có thể tác động qua lại với nhà cung cấp và khách hàng.
- Innovative, result oriented and able to work independently under high pressure
- Sáng kiến và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Ưu tiên cho ứng viên tại Nhơn Trạch hoặc đồng ý làm việc tại Nhơn Trạch / Preferably from Nhon Trach or able to move to Nhon Trach

More Information

  • Experience: 3 - 10 Years

QC/QA Manager (Elastic Webbing Industry) - Working In Nhon Trach/TP QLCL Ngành Dệt Dây Thun -Premier Elastic VN

FIPB Group Of Companies In VN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts