language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Quality Assurance (QA) - VSIP1 Binh Duong

DKSH Vietnam Co., Ltd.
Updated: 07/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Truy cập Imind mỗi ngày để thông báo kịp thời đến hãng các khiếu nại kỹ thuật sản phẩm liên quan theo qui định.

Access Imind system daily basis to report the technical customer complaint to relevant client in time.

2. Liên hệ và theo dõi việc thu thập và cung cấp mẫu khiếu nại sản phẩm từ khách hàng đến hãng khi có yêu cầu.

Communicate, follow up the collection samples from complainants and sending complaint samples to Client if required.

3. Theo dõi việc cập nhật thay đổi qui trình trong QMS từ DKSH Corporate đến các bên liên quan.

Follow up, tracking the update SOPs within QMS from DKSH Corporate to relevant third parties.

4. Liên hệ trưởng nhóm phụ trách liên quan để cập nhật mô tả công việc, hồ sơ đào tạo khi có nhân viên thay đổi phạm vi công việc.

Contact with relevant leaders for update JD, training record of staff who has any change scope of job.

5. Đặt họp cho các buổi họp nội bộ với các phòng ban, chuẩn bị hậu cần các buổi đào tạo GxP và các cuộc thanh tra nội bộ, thanh tra bên ngoài.

Booking meetings, take care logistics for GxP training, internal and external audits.

6. Chịu trách nhiệm lập hồ sơ ứng tiền, hồ sơ thanh toán cho quản lý trong các hoạt động của phòng chất lượng

In charge for settle payment, cash advance request for relevant activities of Department.

7. Được ủy quyền giữ dấu chữ ký của Phó Giám Đốc để phục vụ cho hồ sơ thư mời khi Phó Giám đốc yêu cầu hoặc khi vắng mặt.

Authorize to keep the stamp of signature of Vice Director to serve for Invitation letter when Vice Director request/ absence.

  • Những việc khác từ Cấp trên

Do other jobs assigned by Superior.

Job Requirement

-          Tốt nghiệp ngành quản trị kinh Doanh hoặc Sinh Hóa

Graduated from Business Administration or Biologic/ Chemistry

-          Kỹ năng về vi tính, Microsoft work

Computer skills, Microsoft work

-          Kỹ năng viết tiếng anh tốt

Good writing English

-          Có kiên thức cơ bản về ISO/ GSP/ GSDP/ GMP

Have ISO / GSP / GSDP / GMP basic knowledge

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

DKSH Vietnam Co., Ltd.

www.dksh.com.vn
DKSH is the leading Market Expansion Services provider with a focus on Asia. The Group helps other companies and brands to grow in the Consumer Goods,...Detail

Quality Assurance (QA) - VSIP1 Binh Duong

DKSH Vietnam Co., Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts